AML IV

Już w lipcu wchodzą w życie nowe przepisy z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu dostosowujące polski porządek prawny do Dyrektywy AML IV. Ustawa wprowadza nakaz powołania compliance oficera, przyjęcia procedury Whistleblowingu polegającej na stworzeniu mechanizmu anonimowego zgłaszania naruszeń z zakresu AML, dokonania analizy ryzyka, identyfikacji klientów, prowadzenia rejestru stosowanych środków bezpieczeństwa, a także wdrożenie procedur nawiązywania stosunku gospodarczych z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne. Kogo dotyczy ustawa? W myśl art. 2 ust. 1 regulacje dotyczą tzw. “instytucji obowiązanych”. Zalicza się do nich: - banki, oddziały banków...
Czytaj więcej

Procedury antykorupcyjne ISO 37001

23 października 2017 r. opublikowano projekt ustawy o jawności życia publicznego W myśl zapisów projektu wszystkie firmy, które w ostatnich 2 latach obrotowych zatrudniały min. 50 pracowników lub osiągnęły roczne obroty netto powyżej 10 mln EUR będą zobowiązane do wdrożenia skutecznych mechanizmów antykorupcyjnych. Projekt nakłada również szereg obowiązków regulacyjnych oraz sprawozdawczych na spółki prawa handlowego, w których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiadają co najmniej 20% udziałów, takich jak: utworzenie rejestru umów cywilnoprawnych, składanie oświadczeń majątkowych przez członków organów spółki, zakaz zatrudniania osób pełniących funkcje...
Czytaj więcej

Alternatywna spółka inwestycyjna – ASI

CZYM JEST ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA (ASI)? Podmioty takie jak fundusze Venture Capital czy Private Equity zbierające aktywa od inwestorów, w celu ich późniejszego lokowania zgodnie z przyjętą polityką inwestycyjną określa się mianem alternatywnych funduszy inwestycyjnych. Alternatywne fundusze inwestycyjne mogą działać w formie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego (SFIO), funduszu inwestycyjne zamkniętego (FIZ) lub spółki prawa handlowego np: spółki akcyjnej, spółki komandytowo-akcyjnej czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeżeli fundusz inwestycyjny działa w formie spółki określa się go mianem – alternatywnej spółki inwestycyjnej (ASI). JAKIE OBOWIĄZKI...
Czytaj więcej

obligacje GetBack SA

Majkowycz Kancelaria Prawna od kilku lat zajmuje się dochodzeniem roszczeń z obligacji korporacyjnych, w tym obligacji zabezpieczonych hipoteką lub zastawem. Reprezentujemy naszych klientów przed emitentem, administratorem zabezpieczenia, a także w toku procesu sądowego mającego na celu uzyskanie kwoty nominału oraz zaległych odsetek. W związku z brakiem wykupu obligacji przez GetBack S.A. zgłasza się do nas coraz większa liczba obligatariuszy, którzy nabyli obligacje spółki windykacyjnej. Aktualnie podejmujemy działania zmierzające od odzyskania zainwestowanych przez naszych klientów pieniędzy. W przypadku niewypłacalności emitenta nasza kancelaria oferuje swoim klientom możliwość dochodzenia roszczeń od...
Czytaj więcej

Administrator hipoteki na zabezpieczenie obligacji

Kancelaria M/K/P posiada doświadczenie w dochodzeniu roszczeń z tytułu obligacji zabezpieczonych hipoteką (zastawem) oraz w pełnieniu funkcji administratora hipoteki. Zapraszamy do współpracy emitentów i obligatariuszy szukających profesjonalne pomocy przy egzekwowaniu wierzytelności z obligacji. FUNKCJA ADMINISTRATORA HIPOTEKI Jednym ze sposobów zabezpieczenia roszczeń posiadaczy obligacji (obligatariuszy) jest ustanowienie hipoteki na nieruchomości na podstawie art. 7 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300.). Warto wskazać, iż zgodnie z tym przepisem do ustanowienia hipoteki na nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy, wystarczy samo...
Czytaj więcej

RODO – Ochrona danych osobowych

25 maja 2018 roku weszły w życie przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Nowe przepisy nakładają na przedsiębiorców szereg obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych, a także wymóg stosowania środków bezpieczeństwa dot. danych osobowych. Brak przestrzegania przepisów RODO jest zagrożony karą pieniężną w wysokości do 20 mln EURO. Majkowycz Kancelaria Prawna zapewnia kompleksową pomoc prawną przy wdrożeniu przepisów RODO poprzez: przeprowadzenie audytu przygotowanie raportu prawnego sporządzenie wymaganej dokumentacji z zakresu ochrony danych szkolenia pracowników bieżących konsultacji zagadnień prawnych Świadczymy również usługę outsourcingu...
Czytaj więcej

Odszkodowanie od TFI FinCrea

Do kancelarii MKP coraz częściej zgłaszają się z prośbą o pomoc osoby, które straciły oszczędności na inwestycji w fundusze inwestycyjne zamknięte aktywów niepublicznych (FIZAN) Inwestycje Selektywne, Inwestycje Rolne, Vivante i Lasy Polskie tworzone przez FinCrea TFI. Na podstawie decyzji z dnia 21 listopada 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła zezwolenie spółce FinCrea na działalność polegającą na tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi oraz nałożyła na spółkę 5 000 000 PLN kary. Powodem decyzji KNF jest stwierdzone w wyniku postępowania administracyjnego rażące naruszenie przez FinCrea TFI art. 45a ust. 4a ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami...
Czytaj więcej

Pomoc Frankowiczom

Kancelaria MKP prowadzi sprawy dotyczące kredytów waloryzowanych lub denominowanych do CHF. Oferujemy klientom analizę umowy kredytowej, dochodzenie nadpłaconych rat kredytu po kursie z dnia zaciągnięcia zobowiązania lub uzyskanie wyroku stwierdzającego nieważność całej umowy kredytu. W wyniku podjętych przez kancelarię MKP kroków prawnych dochodzi do ponownego przeliczenia rat kredytu po kursie z dnia zawarcia umowy i zwrotu przez bank niesłusznie nadpłaconych rat kapitałowo-odsetkowych. W przypadku osób, które zaprzestały spłacać kredyt i którym bank wypowiedział umowę kredytu, podejmujemy działania mające na celu stwierdzenie nieważności umowy kredytowej i całkowite uwolnienie kredytobiorcy od...
Czytaj więcej

Oszustwa na rynku Forex

Kancelaria MKP reprezentuje swoich klientów w dochodzeniu roszczeń od brokerów rynku Forex w związku ze stosowaniem niesymetrycznego parametru w modelu egzekucji zleceń, powodującego, iż realizacja zleceń niekorzystnych dla firmy, a korzystnych dla klienta, nie następowała. Prowadzimy również sprawy związane z tzwn. miss sellingiem polegającym na nakłanianiu klientów do dokonywania niekorzystnych inwestycji na platformach Forex. Stosowanie przez brokerów niesymetrycznego parametru zleceń naruszania przepisy rozporządzenia ministra finansów z 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, może być również poczytane jako przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego. W dniu...
Czytaj więcej

POLISOLOKATY dobry wyrok SR dla Warszawy-Woli

W dniu 5 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie, w sprawie o sygn. akt II C 1566/17, uznał za nieważny stosunek prawny wynikający z przystąpienia umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Sprawa była prowadzona przez adw. Tomasza Majkowycza z kancelarii MKP Legal. Sąd w całości podzielił prezentowaną w pozwie argumentacje dotyczącą nieważności umowy ubezpieczenia z uwagi na fakt, iż w umowie nie wskazano precyzyjnie sposobu ustalania wartości aktywów ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, która przekłada się na wartość całej inwestycji. Sąd uzasadniając wyrok zwrócił uwagę, iż TU wskazało jedynie, że aktywa te są wyceniane według wartości godziwej....
Czytaj więcej

Rola platform internetowych jako kanału sprzedaży produktów inwestycyjnych

W dniu 19 września 2017 r. mec. Majkowycz z kancelarii MKP poprowadził dla firmy MMC Polska panel szkolenowych dot. roli platform internetowych jako kanału sprzedaży produktów inwestycyjnych. Szkolenie obejmowało min. nowe regulacje MIFID II z zakresu obowiązków informacyjnych wobec klienta, zasad publikacji informacji o prowizjach, współpracy pomiędzy TFI a sieciami dystrybucji w ramach jednej grupy...
Czytaj więcej

POLISOLOKATY – ile wynosi termin przedawnienia?

Do niedawna panowała dość powszechna zgoda, że roszczenia klientów towarzystw ubezpieczeniowych dotyczące zwrotu opłaty likwidacyjnej przedawniają się z upływem 10 lat od dnia jej pobrania. Termin 10 lat związany był z poglądem, iż opłata likwidacyjna przedawnia się z upływem tzw. terminu ogólnego, o którym mowa w art. 118 kodeksu cywilnego. Jednak na skutek działania lobby towarzystw ubezpieczeniowych oraz ich pełnomocników można zaobserwować kształtowanie się linii orzeczniczej, że roszczenia tego typu jako roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się - zgodnie z przepisem art 819 kodeksu cywilnego - z upływem 3 lat. Powyższa okoliczność ma bardzo duże znaczenie dla klientów, którym pobrano...
Czytaj więcej

Mec. Majkowycz prelegentem podczas szkolenia o relacjach depozytariusza z TFI

Adwokat Tomasz Majkowycz będzie w dniu 9 maja 2017 r. prowadził prelekcje w ramach szkolenia pod tytułem „Wpływ ustawy o funduszach inwestycyjnych na relacje depozytariusza z TFI”. Mec. Majkowycz poprowadzi dwa panele (i) Podział obowiązków pomiędzy depozytariuszem i TFI wobec klienta funduszu oraz (ii) Prawidłowe opisanie metodologii wyceny aktywów w statucie lub prospekcie informacyjnym funduszu. W ramach pierwszego panelu zostaną  przedstawione informacje dotyczące wpływu depozytariusza i TFI na kształtowanie treści kluczowych informacji dla inwestorów (KIID) w kontekście Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje,...
Czytaj więcej

Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę

Kancelaria MKP oferuje pomoc przy przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną. Procedura przekształcenia obejmuje szereg czynności, które prowadzą do zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej. Zaletą przekształcenia jest okoliczność, że nowopowstałej spółce przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego, w tym zezwolenia, koncesje oraz prawa z zawartych umów. Pierwszym etapem niezbędnym do przekształcenia jest sporządzenie przez przedsiębiorcę planu przekształcenia, który zawiera ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy przekształcanego na określony dzień w miesiącu...
Czytaj więcej

Polisolokata LIBRA nieważna – omówienie wyroku SR dla Łodzi-Widzewa

Wyrokiem z dnia 6 kwietnia 2017 r., w sprawie o sygn. akt II C 894/15, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, II Wydział Cywilny nakazał Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A. zwrot klientowi całości zainwestowanych w ubezpieczenie LIBRA środków. W uzasadnieniu do wyroku czytamy, iż po pierwsze zachodzą podstawy do uznania, iż konstrukcja umowy ubezpieczenia miała na celu obejście przepisów o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Po drugie, umowa ubezpieczenia jest nieważna ponieważ, o ile ubezpieczony mógł uzyskać informacje o ilości przypisanych mu udziałów jednostkowych, to ich wartość zależała od wartości aktywów netto funduszu, którą regulamin definiował za pomocą metody określanej jako ignotum...
Czytaj więcej

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress