Odszkodowanie od XTB

Kancelaria MKP reprezentuje swoich klientów w dochodzeniu roszczeń od brokerów rynków forex w związku ze stosowaniem niesymetrycznego parametru w modelu egzekucji zleceń, powodującego, iż realizacja zleceń niekorzystnych dla firmy, a korzystnych dla klienta, nie następowała. Stosowanie przez brokerów niesymetrycznego parametru zleceń naruszania przepisy rozporządzenia ministra finansów z 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, może być również poczytane jako przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego. W dniu 18 sierpnia 2017 r., na skutek zawiadomienia KNF prokuratura wszczęła śledztwo ws. oszustwa, którego miał się dopuścić dom maklerski X-Trade Brokers...
Czytaj więcej

Rola platform internetowych jako kanału sprzedaży produktów inwestycyjnych

W dniu 19 września 2017 r. mec. Majkowycz z kancelarii MKP poprowadził dla firmy MMC Polska panel szkolenowych dot. roli platform internetowych jako kanału sprzedaży produktów inwestycyjnych. Szkolenie obejmowało min. nowe regulacje MIFID II z zakresu obowiązków informacyjnych wobec klienta, zasad publikacji informacji o prowizjach, współpracy pomiędzy TFI a sieciami dystrybucji w ramach jednej grupy...
Czytaj więcej

Rejestracja spółki

Kancelaria MKP oferuje pomoc przy rejestracji spółek prawa handlowego. Doradzamy przy wyborze rodzaju spółki oraz jej dostosowaniu do indywidualnych potrzeb klientów. Posiadamy również gotowe spółki, która od razu mogą przystąpić do prowadzenia działalności. Pomoc kancelarii jest kompleksowa i obejmuje wszelkie formalności rejestrowe i podatkowe. Przygotowuje następujące spółki: spółka jawna spółka partnerska spółka komandytowa spółka komandytowo-akcyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka akcyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Zapraszamy do kontaktu pod numerem +48 692 479 841 oraz pod adresem email:...
Czytaj więcej

Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę

Kancelaria MKP oferuje pomoc przy przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną. Procedura przekształcenia obejmuje szereg czynności, które prowadzą do zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej. Zaletą przekształcenia jest okoliczność, że nowopowstałej spółce przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego, w tym zezwolenia, koncesje oraz prawa z zawartych umów. Pierwszym etapem niezbędnym do przekształcenia jest sporządzenie przez przedsiębiorcę planu przekształcenia, który zawiera ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy przekształcanego na określony dzień w miesiącu...
Czytaj więcej

Doradztwo prawne startupów i inwestorów

Kancelaria MKP oferuje doradztwo prawne przy inwestycjach kapitałowych na rynku niepublicznym w startupy. Reprezentujemy zarówno osoby pragnące pozyskać kapitał na rozpoczęcie i rozwój swojego przedsięwzięcia, jak i inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze funduszy inwestycyjnych typu venture capital oraz private equity. Zajmujemy się kompleksową obsługą procesu inwestycyjnego, tworzeniem funduszy inwestycyjnych typu zamkniętego aktywów niepublicznych (FIZ AN) oraz alternatywnych funduszy inwestycyjnych (AFI). Reprezentujemy fundusze oraz podmioty zarządzające przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego, doradzamy w zakresie sprawozdawczości w ramach ESPI. W ramach...
Czytaj więcej

Polisolokaty-aneksy do umowy

Towarzystwa ubezpieczeniowe coraz częściej oferują klientom posiadającym polisolokaty możliwość podpisania aneksu mającego na celu obniżenie opłaty likwidacyjnej. Kancelaria MKP przestrzega przed podpisywaniem tego typu dokumentów. Aneks oferowany przez ubezpieczyciela ma na celu wykazanie, że postanowienia umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zostały z klientem indywidualnie uzgodnione. Natomiast zgodnie z art. 385 k.c., postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami. W konsekwencji postanowienia uzgodnione indywidualnie nie podlegają badaniu pod kątem ich niedozwolonego...
Czytaj więcej

Wzór wezwania do zwrotu wpłaconych składek – polisolokaty

Osoby, które zainwestowały w polisolokaty i chciałyby podjąć kroki mające na celu odzyskanie wpłaconych pieniędzy mogą samodzielnie wezwać firmę ubezpieczeniową do zwrotu wpłaconych składek. Dzięki temu rozpoczną swój bieg odsetki ustawowe, do których zapłaty będzie zobowiązane towarzystwo ubezpieczeń w przypadku skierowania przez klienta sprawy do sądu i uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy. Kancelaria MKP przygotowała wzór takiego wezwania:  Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ........ S.A. Dotyczy polisy nr: ......................  Wezwanie do zapłaty Niniejszym wzywam spółkę pod firmą: „Towarzystwo Ubezpieczeń ............. S.A.” (dalej zwane „Towarzystwem”) do zapłaty...
Czytaj więcej

Rządowe plany ws. polisolokat

Ministerstwo Finansów szykuje zmiany w prawie, które nakazują ubezpieczycielom informowanie klientów o wysokości prowizji agenta ubezpieczeniowego za pośrednictwo w sprzedaży polisolokat. Ponieważ prowizje przy tego typu produktach często sięgają nawet sumę rocznych składek wpłacanych przez klientów, stały się one przyczyną do obciążania klientów niebotycznymi opłatami likwidacyjnymi, sięgającymi nawet 100% wpłaconej przez klienta kwoty. „Zobowiązanie dystrybutorów ubezpieczeń do przedstawiania informacji o wysokości kosztów prowizji związanych z umowami ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym ma na celu zwiększenie transparentności sprzedaży oraz zapobieganie zjawisku misselingu” —...
Czytaj więcej

Konferencja pt. Kredyty hipoteczne – planowane zmiany w prawie

W dniu 10 marca 2017 r. odbyła się zorganizowana przez Sekcję Prawa Bankowego i Finansowego oraz Sekcję Prawa Gospodarczego i Handlowego przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie konferencja pot. Kredyty hipoteczne - planowane zmiany w prawie. Wśród prelegentów byli m.in. dr hab Edyta Rutkowska - Tomaszewska (Uniwersytet Wrocławski) mec. Michał Jadwisiak. Uczestnickiem konferencji był min. mec. Tomasz Majkowycz z kancelarii MKP. Podczas dwóch panelów omówiono projekt ustawy o kredycie hipotecznym oraz zasady wypowiadania i restrukturyzacji kredytów. Obraz - źródło: ORA...
Czytaj więcej

Wyrok ws. LIBRA II

Wyrokiem z dnia 7 marca 2017 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrócławiu, w sprawie z powództwa klienta TU na Życie EUROPA S.A. (sygn. akt: VI C 2529/15), którego reprezentowała kancelaria MKP uznał za niedozwolone postanowienia Rozdziału 8 pkt 4 Warunków Ubezpieczenia „LIBRA II” dotyczące opłat likwidacyjnych, w wersji po zamianie dokonanej przez TU na Życie EUROPA S.A. zawierającej informacje, że : „Opłata Likwidacyjna ma na celu pokrycie tej części kosztów poniesionych przez Ubezpieczyciela w związku z zawarciem stosunku ubezpieczenia z danym Ubezpieczonym, których w związku z wcześniejszym zakończeniem stosunku ubezpieczenia Ubezpieczyciel nie będzie mógł pokryć w przyszłości.” Tym...
Czytaj więcej

Mec. Majkowycz prelegentem podczas szkolenia o relacjach depozytariusza z TFI

Adwokat Tomasz Majkowycz będzie w dniu 9 maja 2017 r. prowadził prelekcje w ramach szkolenia pod tytułem „Wpływ ustawy o funduszach inwestycyjnych na relacje depozytariusza z TFI”. Mec. Majkowycz poprowadzi dwa panele (i) Podział obowiązków pomiędzy depozytariuszem i TFI wobec klienta funduszu oraz (ii) Prawidłowe opisanie metodologii wyceny aktywów w statucie lub prospekcie informacyjnym funduszu. W ramach pierwszego panelu zostaną  przedstawione informacje dotyczące wpływu depozytariusza i TFI na kształtowanie treści kluczowych informacji dla inwestorów (KIID) w kontekście Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje,...
Czytaj więcej

Aneks Mini% ( Mini Procent ), Max Rata Getin Noble Bank

Kancelaria MKP prowadzi sprawy przeciwko Getin Noble Bank S.A. dot. aneksów Mini % (Mini Procent), Max Rata, Mini Max oraz Średni NBP. Aneks Mini % (Mini Procent) Program Mini & (Mini%II) miał na celu obniżenie wysokość rat kredytowych oraz odroczenie zapłaty części rat odsetkowych przez okres 24 miesięcy. Obniżenie raty kredytu na okres 2 lat skutkowało tym, iż po zakończeniu programu znacząco wzrósł całkowity koszt kredytu. Do salda kredytu zostały dodane nie tylko odroczony kapitał i odsetki wg pierwotnego oprocentowania umowy kredytowej, ale także dodatkowe odsetki które bank naliczał w trakcie trwania aneksu MINI%. Wzrost raty był nieproporcjonalnie wysoki w stosunku do wcześniejszych rat. Aneks Mini%...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – analiza problemu

W ocenie prawników kancelarii MKP postanowienia umowy kredytu w zakresie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego stanowią niedozwolone postanowienia umowne, ponieważ naruszają one dobre obyczaje i zasady uczciwego kontraktowania. Jak wskazuje się w orzecznictwie za niezgodne z dobrymi obyczajami należy uznać postanowienia zmierzające do naruszenia równorzędności stron stosunku, nierównomiernie rozkładające uprawnienia i obowiązki między partnerami umowy (por. wyr. SN z dnia 13 lipca 200 r., I CK 832,04, Pr. Ban. 2006, nr 3, s. 8). W doktrynie podnosi się również, że postanowienia niezgodne z dobrymi obyczajami godzą w równowagę pozycji prawnej obu stron stosunku obligacyjnego (por. System Prawa Prywatnego, Tom V –...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – ważny wyrok

Miliony klinetów banków i firm ubezpieczeniowych mogą skutecznie podważyć treść umowy z tego powodu, że nie podpisali stosowanych przez instytucje finansową ogólnych warunków umowy lub regulaminu. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie uznał za niedozwolone postanowienia umowy kredytu w zakresie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, gdyż bank nie wykazał, że poinformował kredytobiorcę o wszystkich istotnych elementach ubezpieczenia, które zostały wskazane w regulaminie udzielania kredytów hipotecznych. Wprawdzie bank w toku procesu przedłożył wydruk regulaminu, a z umowy wynika, że kredytobiorca kwituje odbiór regulaminu, jednak wydruk ten nie był podpisany ani parafowany przez...
Czytaj więcej

Projekt opodatkowania Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (FIZ)

W Sejmie został złożony projekt ustawy mający na celu opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte stosujące ograniczenia funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego. Projekt ustawy zakłada wykreślenie funduszy inwestycyjnych oraz instytucji wspólnego inwestowania z katalogu podmiotów zwolnionych od podatku CIT. Jednocześnie do katalogu zwolnień przedmiotowych zostaną dopisane dochody wyłacznie funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, z tym zastrzeżeniem że specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte nie mogą stosować zasad i...
Czytaj więcej

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress