POLISOLOKATY – ile wynosi termin przedawnienia?

Do niedawna panowała dość powszechna zgoda, że roszczenia klientów towarzystw ubezpieczeniowych dotyczące zwrotu opłaty likwidacyjnej przedawniają się z upływem 10 lat od dnia jej pobrania. Termin 10 lat związany był z poglądem, iż opłata likwidacyjna przedawnia się z upływem tzw. terminu ogólnego, o którym mowa w art. 118 kodeksu cywilnego. Jednak na skutek działania lobby towarzystw ubezpieczeniowych oraz ich pełnomocników można zaobserwować kształtowanie się linii orzeczniczej, że roszczenia tego typu jako roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się - zgodnie z przepisem art 819 kodeksu cywilnego - z upływem 3 lat. Powyższa okoliczność ma bardzo duże znaczenie dla klientów, którym pobrano...
Czytaj więcej

POLISOLOKATY – co oznacza wartość godziwa dla Twojej polisy?

W dniu 5 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli, w sprawie o sygn. II C 1566/17, wydał wyrok, w którym uznał za nieważną umowę ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (jest to tzw. polisolokata). Jest to już kolejnej orzeczenie obok wyroków Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza  (sygn. II C 1484/15) oraz Sądu Rejonowy dla Łodzi-Widzewa (sygn. II C 894/15), które posiada z poprzednimi wspólny mianownik. Otóż we wszystkich trzech sprawach sądy doszły do przekonania, że powodem nieważności umowy ubezpieczenia jest następujący zapis zawarty w ogólnych warunkach ubezpieczenia: „Aktywa netto funduszu wycenia się według wartości godziwej (rynkowej - przyp. mój), pozwalającej na jej...
Czytaj więcej

POLISOLOKATY dobry wyrok SR dla Warszawy-Woli

W dniu 5 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie, w sprawie o sygn. akt II C 1566/17, uznał za nieważny stosunek prawny wynikający z przystąpienia umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Sprawa była prowadzona przez adw. Tomasza Majkowycza z kancelarii MKP Legal. Sąd w całości podzielił prezentowaną w pozwie argumentacje dotyczącą nieważności umowy ubezpieczenia z uwagi na fakt, iż w umowie nie wskazano precyzyjnie sposobu ustalania wartości aktywów ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, która przekłada się na wartość całej inwestycji. Sąd uzasadniając wyrok zwrócił uwagę, iż TU wskazało jedynie, że aktywa te są wyceniane według wartości godziwej....
Czytaj więcej

Polisolokata LIBRA nieważna – omówienie wyroku SR dla Łodzi-Widzewa

Wyrokiem z dnia 6 kwietnia 2017 r., w sprawie o sygn. akt II C 894/15, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, II Wydział Cywilny nakazał Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A. zwrot klientowi całości zainwestowanych w ubezpieczenie LIBRA środków. W uzasadnieniu do wyroku czytamy, iż po pierwsze zachodzą podstawy do uznania, iż konstrukcja umowy ubezpieczenia miała na celu obejście przepisów o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Po drugie, umowa ubezpieczenia jest nieważna ponieważ, o ile ubezpieczony mógł uzyskać informacje o ilości przypisanych mu udziałów jednostkowych, to ich wartość zależała od wartości aktywów netto funduszu, którą regulamin definiował za pomocą metody określanej jako ignotum...
Czytaj więcej

RODO – Ochrona danych osobowych

RODO, nazywane też GDPR (z ang. General Data Protection Regulation) to największa zmiana prawna w zakresie ochrony danych osobowych, która zacznie obowiązywać już 25 maja 2018 roku. Nowe przepisy będą obowiązywać na terenie całej Unii Europejskiej i dotyczą niemal każdego przedsiębiorcy, ponieważ wszystkie firmy gromadzą i przetwarzają dane swoich klientów, pracowników lub kontrahentów. RODO przyznaje organom nadzoru możliwość nakładania kar finansowych na podmioty przetwarzające dane osobowe. Niedostosowanie się do nowych regulacji zagrożone jest  grzywną w wysokości do 20 00 EURO lub 4% obrotu ukaranego podmiotu, w zależności od tego, jakie konkretnie obowiązki zostaną naruszone (art. 83...
Czytaj więcej

Odszkodowanie od TFI FinCrea

Do kancelarii MKP coraz częściej zgłaszają się z prośbą o pomoc osoby, które straciły oszczędności na inwestycji w fundusze inwestycyjne zamknięte aktywów niepublicznych (FIZAN) Inwestycje Selektywne, Inwestycje Rolne, Vivante i Lasy Polskie tworzone przez FinCrea TFI. Na podstawie decyzji z dnia 21 listopada 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła zezwolenie spółce FinCrea na działalność polegającą na tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi oraz nałożyła na spółkę 5 000 000 PLN kary. Powodem decyzji KNF jest stwierdzone w wyniku postępowania administracyjnego rażące naruszenie przez FinCrea TFI art. 45a ust. 4a ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami...
Czytaj więcej

Opłaty dystrybucyjne i za zawarcie umowy ubezpiecznia

Na skutek wielu niekorzystnych dla firm ubezpieczeniowych wyroków sadów powszechnych uznających opłaty likwidacyjne za niedozwolone, towarzystwa ubezpieczeń zaczęły szukać innych sposób na obciążanie klientów kosztami swojej działalności, w szczególności wysokimi prowizjami agentów ubezpieczeniowych. Przypomnijmy, firmy ubezpieczeniowe oferujące ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (polisolokaty) zastrzegały sobie możliwość pobrania opłaty likwidacyjnej w wysokości nawet 100% wartości zgromadzonych przez klienta środków, na wypadek wcześniejszego rozwiązania umowy przez konsumenta. Z licznych postępowań sądowych dowiadujemy się, że uzasadnieniem dla pobierania tego typu...
Czytaj więcej

Oszustwa na rynku Forex

Kancelaria MKP reprezentuje swoich klientów w dochodzeniu roszczeń od brokerów rynku Forex w związku ze stosowaniem niesymetrycznego parametru w modelu egzekucji zleceń, powodującego, iż realizacja zleceń niekorzystnych dla firmy, a korzystnych dla klienta, nie następowała. Prowadzimy również sprawy związane z tzwn. miss sellingiem polegającym na nakłanianiu klientów do dokonywania niekorzystnych inwestycji na platformach Forex. Stosowanie przez brokerów niesymetrycznego parametru zleceń naruszania przepisy rozporządzenia ministra finansów z 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, może być również poczytane jako przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego. W dniu...
Czytaj więcej

Rola platform internetowych jako kanału sprzedaży produktów inwestycyjnych

W dniu 19 września 2017 r. mec. Majkowycz z kancelarii MKP poprowadził dla firmy MMC Polska panel szkolenowych dot. roli platform internetowych jako kanału sprzedaży produktów inwestycyjnych. Szkolenie obejmowało min. nowe regulacje MIFID II z zakresu obowiązków informacyjnych wobec klienta, zasad publikacji informacji o prowizjach, współpracy pomiędzy TFI a sieciami dystrybucji w ramach jednej grupy...
Czytaj więcej

Rejestracja spółki

Kancelaria MKP oferuje pomoc przy rejestracji spółek prawa handlowego. Doradzamy przy wyborze rodzaju spółki oraz jej dostosowaniu do indywidualnych potrzeb klientów. Posiadamy również gotowe spółki, która od razu mogą przystąpić do prowadzenia działalności. Pomoc kancelarii jest kompleksowa i obejmuje wszelkie formalności rejestrowe i podatkowe. Przygotowuje następujące spółki: spółka jawna spółka partnerska spółka komandytowa spółka komandytowo-akcyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka akcyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Zapraszamy do kontaktu pod numerem +48 692 479 841 oraz pod adresem email:...
Czytaj więcej

Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę

Kancelaria MKP oferuje pomoc przy przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną. Procedura przekształcenia obejmuje szereg czynności, które prowadzą do zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej. Zaletą przekształcenia jest okoliczność, że nowopowstałej spółce przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego, w tym zezwolenia, koncesje oraz prawa z zawartych umów. Pierwszym etapem niezbędnym do przekształcenia jest sporządzenie przez przedsiębiorcę planu przekształcenia, który zawiera ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy przekształcanego na określony dzień w miesiącu...
Czytaj więcej

Doradztwo prawne startupów i inwestorów

Kancelaria MKP oferuje doradztwo prawne przy inwestycjach kapitałowych na rynku niepublicznym w startupy. Reprezentujemy zarówno osoby pragnące pozyskać kapitał na rozpoczęcie i rozwój swojego przedsięwzięcia, jak i inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze funduszy inwestycyjnych typu venture capital oraz private equity. Zajmujemy się kompleksową obsługą procesu inwestycyjnego, tworzeniem funduszy inwestycyjnych typu zamkniętego aktywów niepublicznych (FIZ AN) oraz alternatywnych funduszy inwestycyjnych (AFI). Reprezentujemy fundusze oraz podmioty zarządzające przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego, doradzamy w zakresie sprawozdawczości w ramach ESPI. W ramach...
Czytaj więcej

Polisolokaty-aneksy do umowy

Towarzystwa ubezpieczeniowe coraz częściej oferują klientom posiadającym polisolokaty możliwość podpisania aneksu mającego na celu obniżenie opłaty likwidacyjnej. Kancelaria MKP przestrzega przed podpisywaniem tego typu dokumentów. Aneks oferowany przez ubezpieczyciela ma na celu wykazanie, że postanowienia umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zostały z klientem indywidualnie uzgodnione. Natomiast zgodnie z art. 385 k.c., postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami. W konsekwencji postanowienia uzgodnione indywidualnie nie podlegają badaniu pod kątem ich niedozwolonego...
Czytaj więcej

Wzór wezwania do zwrotu wpłaconych składek – polisolokaty

Osoby, które zainwestowały w polisolokaty i chciałyby podjąć kroki mające na celu odzyskanie wpłaconych pieniędzy mogą samodzielnie wezwać firmę ubezpieczeniową do zwrotu wpłaconych składek. Dzięki temu rozpoczną swój bieg odsetki ustawowe, do których zapłaty będzie zobowiązane towarzystwo ubezpieczeń w przypadku skierowania przez klienta sprawy do sądu i uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy. Kancelaria MKP przygotowała wzór takiego wezwania:  Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ........ S.A. Dotyczy polisy nr: ......................  Wezwanie do zapłaty Niniejszym wzywam spółkę pod firmą: „Towarzystwo Ubezpieczeń ............. S.A.” (dalej zwane „Towarzystwem”) do zapłaty...
Czytaj więcej

Rządowe plany ws. polisolokat

Ministerstwo Finansów szykuje zmiany w prawie, które nakazują ubezpieczycielom informowanie klientów o wysokości prowizji agenta ubezpieczeniowego za pośrednictwo w sprzedaży polisolokat. Ponieważ prowizje przy tego typu produktach często sięgają nawet sumę rocznych składek wpłacanych przez klientów, stały się one przyczyną do obciążania klientów niebotycznymi opłatami likwidacyjnymi, sięgającymi nawet 100% wpłaconej przez klienta kwoty. „Zobowiązanie dystrybutorów ubezpieczeń do przedstawiania informacji o wysokości kosztów prowizji związanych z umowami ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym ma na celu zwiększenie transparentności sprzedaży oraz zapobieganie zjawisku misselingu” —...
Czytaj więcej

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress