Zgromadzenie Obligatariuszy ZM Henryk Kania

Zarząd spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. zwołał na dzień 5 czerwca 2019 r. zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii F wyemitowanych przez spółkę. Każdy obligatariusz może uczestniczyć w zgromadzeniu osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. W związku z tym informujemy Państwa, że kancelaria MKP Legal umożliwia Państwu skorzystanie z profesjonalnego zastępstwa prawnego podczas ww. zgromadzenia obligatariuszy. Przedmiotem zgromadzenia ma być wyrażenie zgody na zmianę zasad wykupu obligacji serii F, które zgodnie z warunkami emisji powinny być wykupione 24 czerwca br. Każdy z obligatariuszy, który zamierza uczestniczyć w zgromadzeniu  powinien złożyć u emitenta co najmniej na 7 dni przed...
Czytaj więcej

Wdrożenie AML w Instytucjach Obowiązanych

Nasza Kancelaria specjalizuje się w zagadnieniach compliance uwzględniających przede wszystkim AML i RODO.  Od wielu lat wspieramy naszych partnerów z branży finansowej w kwestiach regulacyjnych i biznesowych. Świadczymy pomoc prawną głównie na rzecz instytucji leasingowych, pożyczkowych, faktorów oraz funduszy inwestycyjnych. Oferujemy audyt zgodności przyjętych procedur i rozwiązań z przepisami prawa, wdrożenie nowych regulacji oraz przygotowanie analizy ryzyka dotyczącej poszczególnych obszarów działalności operacyjnej. Prowadzimy również szkolenia dla nowych pracowników jak i specjalistów w departamentach prawnych i compliance instytucji finansowych. Zapraszam Państwa do kontaktu w celu uzyskania...
Czytaj więcej

Ustawa o cyberbezpieczeństwie

Internetowe platformy handlowe - czyli pośrednicy umożliwiający klientom zawieranie umów drogą elektroniczną z przedsiębiorcami np. z branży turystycznej, hotelarskiej, pożyczkowej i wiele innych obowiązani są do stosowania wymogów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która weszła w życie w dniu 28 sierpnia 2018 r. Ww. podmioty są tzw. dostawcami usługi cyfrowej, o których mowa w art. 17 ustawy o cyberbezpieczeństwie. Przepisy ustawy nakładają na dostawców usług cyfrowych szereg obowiązków min. dotyczących zarządzania ryzykiem, na jakie narażone są systemy informacyjne wykorzystywane do świadczenia usług, rejestracji incydentów z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz zgłaszanie ich do...
Czytaj więcej

Szkolenie z zakresu wdrożenia AML

Kompleksowy program wiedzy z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy. W dniu 13 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, które nakładają min. na firmy leasingowe, pożyczkowe i faktoringowe, banki, ubezpieczycieli, fundusze inwestycyjne obowiązek przyjęcia i wdrożenia środków mających zapobiegać praniu pieniędzy (z ang. Anti-Money Laundering). Szkolenie ma na celu omówienie obowiązków nałożonych na pośredników nieruchomości z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz jak prawidłowo wdrożyć przepisy nowej ustawy.   DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Nieprzestrzeganie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu...
Czytaj więcej

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy a leasing

Firmy leasingowe mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązane są do stosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wiąże się z tym szereg obowiązków, w szczególności konieczność dokonania przez firmę leasingową analizy ryzyka, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz raportowanie do GIIF o określonych zdarzeniach. I. Analiza ryzyka w firmie leasingowej Zgodnie z art. 27 ustawy instytucje obowiązane identyfikują i oceniają ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszące się do ich działalności, z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów,...
Czytaj więcej

analiza ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

Zgodnie z art. 27 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu instytucje obowiązane identyfikują i oceniają ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszące się do ich działalności, z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw. Działania te są proporcjonalne do charakteru i wielkości instytucji obowiązanej. Ocenę ryzyka instytucje obowiązane sporządzają w formie papierowej lub elektronicznej i w razie potrzeby, nie rzadziej niż co 2 lata, aktualizują, w szczególności w związku ze zmianami czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów...
Czytaj więcej

POLISOLOKATY: Aegon Multi PIN 2008 unieważniony

5 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa wydał pierwszy w Polsce wyrok stwierdzający nieważność polisolokaty oferowanej przez Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie AEGON o nazwie Multi PIN 2008. Wyrok został wydany w sprawie o sygn. I C 3024/18 i jest on jeszcze nieprawomocny. Jest to jednak w ostatnim czasie już kolejny wyrok warszawskiego sądu stwierdzający nieważność umowy ubezpieczenia. Poprzednie sprawy dotyczyły ubezpieczeń strukturyzowanych, gdzie pieniądze klientów inwestowano w skomplikowane instrumenty finansowe. Wyrok dotyczący umowy oferowanej przez Aegon odnosi się do "tradycyjnej" polisolokaty, gdzie środki były inwestowane w fundusze inwestycyjne.  Wyrok ws. Aegonu ma duże szanse na...
Czytaj więcej

POLISOLOKATY: pierwszy prawomocny wyrok stwierdzający nieważność umowy

W dniu 27 listopada 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy (sprawa o sygn. akt: V Ca 1951/18) utrzymał  w mocy wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 5 lutego 2018 r. (sygn. akt: II C 1566/17), w którym uznano za nieważną umowę ubezpieczenia na życie z UFK. Sprawę prowadził adwokat Tomasz Majkowycz. Jest to pierwszy w Polsce wyrok uznający umowę polisolokaty za nieważną z mocy prawa, dzięki czemu klienci towarzystwa ubezpieczeń, którzy zainwestowali swoje środki w przynoszące straty fundusze kapitałowe odzyskali 100% wpłaconej kwoty. Jest to jednak już kolejny wyrok Sądu Okręgowe w Warszawie gdzie uznano polisolokatę za nieważną. Wcześniej podobne orzeczenie...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – UNWW

Kancelaria Prawna Majkowycz prowadzi przeciwko mBankowi oraz Bankowi Millennium postępowania o zwrot kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW) stanowiącego zabezpieczenie kredytów hipotecznych. Ubezpieczenie NWW było pobierane przez ww. banki od momentu uruchomienia kredytu co 36 miesięcy w kwotach od 1,5 tys. PLN do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Obecnie można dochodzić zwrotu składek ubezpieczenia pobranych w okresie ostatnich 10 lat. Orzecznictwo sądów warszawskich właściwych do rozpoznania tego typu spraw jest jednoznaczne i uznaje koszty UNWW za niedozwolone. Dzięki temu pobrane przez bank składki są nienależne i podlegają zwrotowi. Takie stanowisko prezentuje również Urząd Ochrony...
Czytaj więcej

POLISOLOKATY

Kancelaria Prawna Majkowycz reprezentuje swoich klientów w dochodzeniu pieniędzy zainwestowanych w ubezpieczenia powiązane z funduszami kapitałowymi tzw. Polisolokaty. Jako pierwsza w Polsce kancelaria uzyskaliśmy prawomocny wyrok stwierdzający nieważność tego typu umowy, dzięki czemu nasi klienci odzyskują cały wpłacony do funduszu kapitał, bez względu na odnotowany spadek wartości rachunku, pobierane opłaty administracyjne oraz opłaty likwidacyjne. Unieważnienie umowy ubezpieczenia to często jedyny sposób na odzyskanie pieniędzy utraconych w wyniku odnotowanych spadków wartości inwestycji. Drugim sposobem na zwrot 100% wpłaconych środków jest wykazanie, że klient padł ofiarą oszustwa ze strony doradcy...
Czytaj więcej

POLISOLOKATY: opłata administracyjna do zwrotu

Wyrokiem z dnia 25 września 2018 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (sygn. akt II C 922/17) uznał za niedozwoloną opłatę administracyjną pobieraną przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A. w ramach umowy ubezpieczenia z funduszem kapitałowym. Sprawę prowadzi Kancelaria Prawna Majkowycz. W przeciwieństwie do innych tego typu przypadków sąd uznał, że nie tylko opłata likwidacyjna pobierana na koniec umowy ma niedozwolony charakter, ale nakazał również zwrot wszystkich opłat pobieranych w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. Zgodnie z tabelą opłat opłata administracyjna wynosiła 1,28% w skali roku (naliczana od Składki Zainwestowanej). Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, iż jest to...
Czytaj więcej

Pozew zbiorowy p-ko Raiffeisen Bank

Kancelaria Prawna Majkowycz informuje o rozpoczęciu formowania grupy osób poszkodowanych w sprawie funduszy Fincrea do pozwu zbiorowego przeciwko Raiffeisen Bank Polska S.A., który pełnił funkcję depozytariusza funduszy Vivante, Lasy Polskie, Inwestycje Rolne i Inwestycje Selektywne. Roszczenia przeciwko bankowi oparte są o przepisy art. 75 ustawy o funduszach inwestycyjnych i wynikają z faktu wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji stwierdzającej naruszenie przez bank art. 72 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 6, 7, 10, art. 89 ust. 1, art. 90 ust. 2 lit. c), art. 72 ust. 3, art. 231 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. W toku przeprowadzonego postępowania administracyjnego Komisja ustaliła, że w związku z...
Czytaj więcej

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

W lipcu 2018 r. weszły w życie nowe ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, które dostosowują polski porządek prawny do dyrektywy AML IV (Anti-Money Laundering). Ustawa określa zasady i tryb przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poprzez wprowadzenie na określone podmiotu szeregu obowiązku organizacyjnych i sprawozdawczych. Nowością w porównaniu do poprzedniej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy jest rozszerzenie katalogu podmiotów obowiązanych do stosowania przepisów AML. Aktualnie oprócz instytucji finansowych takich jak banki czy fundusze inwestycyjne określone obowiązki przeciwdziałaniu praniu pieniędzy ciążą również na: kantorach...
Czytaj więcej

AML IV – przeciwdziałanie praniu pieniędzy

  Od lipca 2018 roku obowiązują nowe przepisy z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu dostosowujące polski porządek prawny do Dyrektywy AML IV. Ustawa wprowadza nakaz powołania compliance oficera, przyjęcia procedury Whistleblowingu polegającej na stworzeniu mechanizmu anonimowego zgłaszania naruszeń z zakresu AML, dokonania analizy ryzyka, identyfikacji klientów, prowadzenia rejestru stosowanych środków bezpieczeństwa, a także wdrożenie procedur nawiązywania stosunku gospodarczych z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne. KOGO DOTYCZY USTAWA? W myśl art. 2 ust. 1 regulacje dotyczą tzw. “instytucji obowiązanych”. Zalicza się do nich: - banki, oddziały...
Czytaj więcej

Procedury antykorupcyjne ISO 37001

23 października 2017 r. opublikowano projekt ustawy o jawności życia publicznego W myśl zapisów projektu wszystkie firmy, które w ostatnich 2 latach obrotowych zatrudniały min. 50 pracowników lub osiągnęły roczne obroty netto powyżej 10 mln EUR będą zobowiązane do wdrożenia skutecznych mechanizmów antykorupcyjnych. Projekt nakłada również szereg obowiązków regulacyjnych oraz sprawozdawczych na spółki prawa handlowego, w których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiadają co najmniej 20% udziałów, takich jak: utworzenie rejestru umów cywilnoprawnych, składanie oświadczeń majątkowych przez członków organów spółki, zakaz zatrudniania osób pełniących funkcje...
Czytaj więcej

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress