Konferencja pt. Kredyty hipoteczne – planowane zmiany w prawie

W dniu 10 marca 2017 r. odbyła się zorganizowana przez Sekcję Prawa Bankowego i Finansowego oraz Sekcję Prawa Gospodarczego i Handlowego przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie konferencja pot. Kredyty hipoteczne - planowane zmiany w prawie. Wśród prelegentów byli m.in. dr hab Edyta Rutkowska - Tomaszewska (Uniwersytet Wrocławski) mec. Michał Jadwisiak. Uczestnickiem konferencji był min. mec. Tomasz Majkowycz z kancelarii MKP. Podczas dwóch panelów omówiono projekt ustawy o kredycie hipotecznym oraz zasady wypowiadania i restrukturyzacji kredytów. Obraz - źródło: ORA...
Czytaj więcej

Wyrok ws. LIBRA II

Wyrokiem z dnia 7 marca 2017 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrócławiu, w sprawie z powództwa klienta TU na Życie EUROPA S.A. (sygn. akt: VI C 2529/15), którego reprezentowała kancelaria MKP uznał za niedozwolone postanowienia Rozdziału 8 pkt 4 Warunków Ubezpieczenia „LIBRA II” dotyczące opłat likwidacyjnych, w wersji po zamianie dokonanej przez TU na Życie EUROPA S.A. zawierającej informacje, że : „Opłata Likwidacyjna ma na celu pokrycie tej części kosztów poniesionych przez Ubezpieczyciela w związku z zawarciem stosunku ubezpieczenia z danym Ubezpieczonym, których w związku z wcześniejszym zakończeniem stosunku ubezpieczenia Ubezpieczyciel nie będzie mógł pokryć w przyszłości.” Tym...
Czytaj więcej

Mec. Majkowycz prelegentem podczas szkolenia o relacjach depozytariusza z TFI

Adwokat Tomasz Majkowycz będzie w dniu 9 maja 2017 r. prowadził prelekcje w ramach szkolenia pod tytułem „Wpływ ustawy o funduszach inwestycyjnych na relacje depozytariusza z TFI”. Mec. Majkowycz poprowadzi dwa panele (i) Podział obowiązków pomiędzy depozytariuszem i TFI wobec klienta funduszu oraz (ii) Prawidłowe opisanie metodologii wyceny aktywów w statucie lub prospekcie informacyjnym funduszu. W ramach pierwszego panelu zostaną  przedstawione informacje dotyczące wpływu depozytariusza i TFI na kształtowanie treści kluczowych informacji dla inwestorów (KIID) w kontekście Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje,...
Czytaj więcej

Aneks Mini% ( Mini Procent ), Max Rata Getin Noble Bank

Kancelaria MKP prowadzi sprawy przeciwko Getin Noble Bank S.A. dot. aneksów Mini % (Mini Procent), Max Rata, Mini Max oraz Średni NBP. Aneks Mini % (Mini Procent) Program Mini & (Mini%II) miał na celu obniżenie wysokość rat kredytowych oraz odroczenie zapłaty części rat odsetkowych przez okres 24 miesięcy. Obniżenie raty kredytu na okres 2 lat skutkowało tym, iż po zakończeniu programu znacząco wzrósł całkowity koszt kredytu. Do salda kredytu zostały dodane nie tylko odroczony kapitał i odsetki wg pierwotnego oprocentowania umowy kredytowej, ale także dodatkowe odsetki które bank naliczał w trakcie trwania aneksu MINI%. Wzrost raty był nieproporcjonalnie wysoki w stosunku do wcześniejszych rat. Aneks Mini%...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – analiza problemu

W ocenie prawników kancelarii MKP postanowienia umowy kredytu w zakresie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego stanowią niedozwolone postanowienia umowne, ponieważ naruszają one dobre obyczaje i zasady uczciwego kontraktowania. Jak wskazuje się w orzecznictwie za niezgodne z dobrymi obyczajami należy uznać postanowienia zmierzające do naruszenia równorzędności stron stosunku, nierównomiernie rozkładające uprawnienia i obowiązki między partnerami umowy (por. wyr. SN z dnia 13 lipca 200 r., I CK 832,04, Pr. Ban. 2006, nr 3, s. 8). W doktrynie podnosi się również, że postanowienia niezgodne z dobrymi obyczajami godzą w równowagę pozycji prawnej obu stron stosunku obligacyjnego (por. System Prawa Prywatnego, Tom V –...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – ważny wyrok

Miliony klinetów banków i firm ubezpieczeniowych mogą skutecznie podważyć treść umowy z tego powodu, że nie podpisali stosowanych przez instytucje finansową ogólnych warunków umowy lub regulaminu. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie uznał za niedozwolone postanowienia umowy kredytu w zakresie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, gdyż bank nie wykazał, że poinformował kredytobiorcę o wszystkich istotnych elementach ubezpieczenia, które zostały wskazane w regulaminie udzielania kredytów hipotecznych. Wprawdzie bank w toku procesu przedłożył wydruk regulaminu, a z umowy wynika, że kredytobiorca kwituje odbiór regulaminu, jednak wydruk ten nie był podpisany ani parafowany przez...
Czytaj więcej

Projekt opodatkowania Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (FIZ)

W Sejmie został złożony projekt ustawy mający na celu opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte stosujące ograniczenia funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego. Projekt ustawy zakłada wykreślenie funduszy inwestycyjnych oraz instytucji wspólnego inwestowania z katalogu podmiotów zwolnionych od podatku CIT. Jednocześnie do katalogu zwolnień przedmiotowych zostaną dopisane dochody wyłacznie funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, z tym zastrzeżeniem że specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte nie mogą stosować zasad i...
Czytaj więcej

Skandia MULTIPORTFEL Złoty Wiek – pozorność umowy

W ocenie kancelarii MKP ubezpieczenie Skandia MULTIPORTFEL Złoty Wiek ma charakter pozorny, w konsekwencji umowa ubezpieczenia jest nieważna. O pozroności umowy ubezpieczenia MULTIPORTFEL Złoty Wiek świadczy przyjęta przez ubezpieczyciela konstrukcja funduszu funduszy (ang. fund of funds) ma na celu obejście ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 157). Fundusz powiązany z ubezpieczeniem Złoty Wiek inwestuje w inne fundusze, czyli de facto klienci kupują "te inne fundusze" a nie fundusze Złoty Wiek. Dlatego też umowa ma charatek pozorny. Kancelaria MKP pomaga klientom odzyskać pieniądze wpłacone do...
Czytaj więcej

AEGON ALFA ETF – nieważność umowy

W ocenie prawników kancelarii MKP umowa ubezpieczenia AEGON ALFA EFT jest nieważna na podstawie art. 58 k.c., z uwagi na następujące wady w konstrukcji umowy: świadczenie należne ubezpieczonym nie zostało określone w umowie w sposób stanowczy i konkretny, ponadto w umowie ubezpieczenia nie wskazano obiektywnych podstaw do jego wyliczenia, umowa ubezpieczenia nie zawiera wszystkich elementów wymaganych przez przepis art. 13 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, zastąpiony obecnie przez przepis art. 23 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1844), przyjęta przez ubezpieczyciela konstrukcja funduszu funduszy (ang. fund of funds) ma na...
Czytaj więcej

Generali OmniProfit – zwrot składek

W ocenie prawników kancelarii MKP umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Generali OmniProfit jest nieważna, w konsekwencji klienci towarzystwa, którzy zainwestowali swoje pieniądze mogą żądać zwrotu wszystkich wpłaconych składek. Za nieważnością umowy przemawia możliwość kształtowania wartości rachunku klienta przez samego ubezpieczyciela poprzez jego arbitralne decyzje, na które osoba ubezpieczona nie ma żadnego wpływu. Niedopuszczalne jest, by dłużnik mógł zwolnić się z zobowiązania poprzez spełnienie świadczenia, którego kształt i wysokość sam arbitralnie określi. Pondato, zwrotowi podlegają wszystkie pobrane opłaty, w tym opłata likwidacyjna i...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie LIBRA jest do podważenia

W ocenie prawników kancelarii MKP, umowy ubezpieczenia LIBRA, LIBRA II oraz LIBRA III są nieważne na podstawie art. 3531 k.c. w zw. z art. 58 k.c., z uwagi na fakt, że świadczenia należne ubezpieczonym nie zostały określone w umowie w sposób stanowczy i konkretny, ale w taki sposób, który umożliwia kształtowanie jego wielkości przez samego ubezpieczyciela poprzez jego arbitralne decyzje, na które osoba ubezpieczona nie ma żadnego wpływu. Niedopuszczalne jest, by dłużnik mógł zwolnić się z zobowiązania poprzez spełnienie świadczenia, którego kształt i wysokość sam arbitralnie określi. Gdy warunki umowy tak dalece nie pozwalają na określenie wielkości świadczenia jednej z zobowiązanych stron, prowadzi to...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie „Strategia Lwa” sprzeczne z przepisami

W ocenie prawników kancelarii MKP ubezpieczenie "Strategia Lwa" oferowane przez towarzystwo ubezpieczeń Nationale Nederlanden jest sprzeczne z przepisami prawa. Za nieważnością umowy ubezpieczenia przemawia  otwarty katalog kosztów, którymi Towarzystwo obciąża ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy. Zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 2 OWU, wartość Funduszu jest pomniejszana przez Towarzystwo o  „koszty bezpośrednio związane z zakupem, sprzedażą aktywów oraz obsługa funduszu”. W konsekwencji wskazane postanowienia OWU  zawierają de facto otwarty katalog kosztów. Natomiast możliwość pomniejszania aktywów Funduszu o bliżej nieokreślone koszty, prowadzi do nieważności umowy ubezpieczenia, ponieważ...
Czytaj więcej

AEGON MULTI PIN nieważny z mocy prawa

W ocenie prawników kancelarii MKP umowa ubezpieczenia AEGON MULTI PIN jest nieważna na podstawie art. 58 k.c., z uwagi na następujące wady w konstrukcji umowy: świadczenie należne ubezpieczonym nie zostało określone w umowie w sposób stanowczy i konkretny, ponadto w umowie ubezpieczenia nie wskazano obiektywnych podstaw do jego wyliczenia, umowa ubezpieczenia nie zawiera wszystkich elementów wymaganych przez przepis art. 13 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, zastąpiony obecnie przez przepis art. 23 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1844), przyjęta przez ubezpieczyciela konstrukcja funduszu funduszy (ang. fund of funds) ma na...
Czytaj więcej

PARETO II nieważne z mocy prawa

Wyrokiem z dnia 23 czerwca 2016 r. warszawski Sąd Rejonowy dla Warszawy Żoliborza w Warszawie orzekł, że: "umowa ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „PARETO II” zawarta pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A. oraz Open Finance S.A. jest nieważna". Inaczej mówiąc warszawski sąd unieważnił umowę ubezpieczenia zawartą pomiędzy towarzystwem EUROPA i czołowym pośrednikiem na rynku finansowym, do której przystąpiło tysiące osób. Klientkę towarzystwa ubezpieczeń, która zainwestowała w PARETO II reprezentował mec. Tomasz Majkowycz z Kancelarii MKP. Zdaniem mec. Majkowycza orzeczenie warszawskiego sądu może pomóc dziesiątkom tysięcy...
Czytaj więcej

Plan Regularnego Oszczędziania Zabezpiecz Przyszłość nieważny z mocy prawa

Wyrokiem z 1 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy- Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. I C 1433/15 zasądził od Open Life na rzecz naszego klienta zwrot całego zainwestowanego kapitału (opłata likwidacyjna oraz strata poniesiona przez ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy). Sąd podzielił argumenty kancelarii M/K/P odnośnie nieważności umowy ubezpieczenia na życie z ufk "Plan Regularnego Oszczędzania Zabezpiecz Przyszłość". W konsekwencji możliwe było zasądzenie całej zainwestowanej przez klienta...
Czytaj więcej

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress