Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – UNWW

Kancelaria Prawna Majkowycz prowadzi przeciwko mBankowi oraz Bankowi Millennium postępowania o zwrot kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW) stanowiącego zabezpieczenie kredytów hipotecznych. Ubezpieczenie NWW było pobierane przez ww. banki od momentu uruchomienia kredytu co 36 miesięcy w kwotach od 1,5 tys. PLN do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Obecnie można dochodzić zwrotu składek ubezpieczenia pobranych w okresie ostatnich 10 lat. Orzecznictwo sądów warszawskich właściwych do rozpoznania tego typu spraw jest jednoznaczne i uznaje koszty UNWW za niedozwolone. Dzięki temu pobrane przez bank składki są nienależne i podlegają zwrotowi. Takie stanowisko prezentuje również Urząd Ochrony...
Czytaj więcej

POLISOLOKATY

Kancelaria Prawna Majkowycz reprezentuje swoich klientów w dochodzeniu pieniędzy zainwestowanych w ubezpieczenia powiązane z funduszami kapitałowymi tzw. Polisolokaty. Jako pierwsza w Polsce kancelaria uzyskaliśmy prawomocny wyrok stwierdzający nieważność tego typu umowy, dzięki czemu nasi klienci odzyskują cały wpłacony do funduszu kapitał, bez względu na odnotowany spadek wartości rachunku, pobierane opłaty administracyjne oraz opłaty likwidacyjne. Unieważnienie umowy ubezpieczenia to często jedyny sposób na odzyskanie pieniędzy utraconych w wyniku odnotowanych spadków wartości inwestycji. Drugim sposobem na zwrot 100% wpłaconych środków jest wykazanie, że klient padł ofiarą oszustwa ze strony doradcy...
Czytaj więcej

POLISOLOKATY: opłata administracyjna do zwrotu

Wyrokiem z dnia 25 września 2018 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (sygn. akt II C 922/17) uznał za niedozwoloną opłatę administracyjną pobieraną przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A. w ramach umowy ubezpieczenia z funduszem kapitałowym. Sprawę prowadzi Kancelaria Prawna Majkowycz. W przeciwieństwie do innych tego typu przypadków sąd uznał, że nie tylko opłata likwidacyjna pobierana na koniec umowy ma niedozwolony charakter, ale nakazał również zwrot wszystkich opłat pobieranych w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. Zgodnie z tabelą opłat opłata administracyjna wynosiła 1,28% w skali roku (naliczana od Składki Zainwestowanej). Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, iż jest to...
Czytaj więcej

Pozew zbiorowy p-ko Raiffeisen Bank

Kancelaria Prawna Majkowycz informuje o rozpoczęciu formowania grupy osób poszkodowanych w sprawie funduszy Fincrea do pozwu zbiorowego przeciwko Raiffeisen Bank Polska S.A., który pełnił funkcję depozytariusza funduszy Vivante, Lasy Polskie, Inwestycje Rolne i Inwestycje Selektywne. Roszczenia przeciwko bankowi oparte są o przepisy art. 75 ustawy o funduszach inwestycyjnych i wynikają z faktu wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji stwierdzającej naruszenie przez bank art. 72 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 6, 7, 10, art. 89 ust. 1, art. 90 ust. 2 lit. c), art. 72 ust. 3, art. 231 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. W toku przeprowadzonego postępowania administracyjnego Komisja ustaliła, że w związku z...
Czytaj więcej

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

W lipcu 2018 r. weszły w życie nowe ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, które dostosowują polski porządek prawny do dyrektywy AML IV (Anti-Money Laundering). Ustawa określa zasady i tryb przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poprzez wprowadzenie na określone podmiotu szeregu obowiązku organizacyjnych i sprawozdawczych. Nowością w porównaniu do poprzedniej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy jest rozszerzenie katalogu podmiotów obowiązanych do stosowania przepisów AML. Aktualnie oprócz instytucji finansowych takich jak banki czy fundusze inwestycyjne określone obowiązki przeciwdziałaniu praniu pieniędzy ciążą również na: kantorach...
Czytaj więcej

AML IV – przeciwdziałanie praniu pieniędzy

  Od lipca 2018 roku obowiązują nowe przepisy z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu dostosowujące polski porządek prawny do Dyrektywy AML IV. Ustawa wprowadza nakaz powołania compliance oficera, przyjęcia procedury Whistleblowingu polegającej na stworzeniu mechanizmu anonimowego zgłaszania naruszeń z zakresu AML, dokonania analizy ryzyka, identyfikacji klientów, prowadzenia rejestru stosowanych środków bezpieczeństwa, a także wdrożenie procedur nawiązywania stosunku gospodarczych z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne. KOGO DOTYCZY USTAWA? W myśl art. 2 ust. 1 regulacje dotyczą tzw. “instytucji obowiązanych”. Zalicza się do nich: - banki, oddziały...
Czytaj więcej

Procedury antykorupcyjne ISO 37001

23 października 2017 r. opublikowano projekt ustawy o jawności życia publicznego W myśl zapisów projektu wszystkie firmy, które w ostatnich 2 latach obrotowych zatrudniały min. 50 pracowników lub osiągnęły roczne obroty netto powyżej 10 mln EUR będą zobowiązane do wdrożenia skutecznych mechanizmów antykorupcyjnych. Projekt nakłada również szereg obowiązków regulacyjnych oraz sprawozdawczych na spółki prawa handlowego, w których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiadają co najmniej 20% udziałów, takich jak: utworzenie rejestru umów cywilnoprawnych, składanie oświadczeń majątkowych przez członków organów spółki, zakaz zatrudniania osób pełniących funkcje...
Czytaj więcej

Alternatywna spółka inwestycyjna – ASI

CZYM JEST ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA (ASI)? Podmioty takie jak fundusze Venture Capital czy Private Equity zbierające aktywa od inwestorów, w celu ich późniejszego lokowania zgodnie z przyjętą polityką inwestycyjną określa się mianem alternatywnych funduszy inwestycyjnych. Alternatywne fundusze inwestycyjne mogą działać w formie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego (SFIO), funduszu inwestycyjne zamkniętego (FIZ) lub spółki prawa handlowego np: spółki akcyjnej, spółki komandytowo-akcyjnej czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeżeli fundusz inwestycyjny działa w formie spółki określa się go mianem – alternatywnej spółki inwestycyjnej (ASI). JAKIE OBOWIĄZKI...
Czytaj więcej

obligacje GetBack SA

Nasza Kancelaria od kilku lat zajmuje się dochodzeniem roszczeń z obligacji korporacyjnych, w tym obligacji zabezpieczonych hipoteką lub zastawem. W związku z brakiem wykupu obligacji przez GetBack S.A. zgłasza się do nas coraz większa liczba obligatariuszy, którzy nabyli obligacje spółki windykacyjnej. W przypadku niewypłacalności emitenta zapewniamy Państwu pomoc prawną w dochodzeniu roszczeń od dystrybutorów obligacji, gdyż wielokrotnie nie byli Państwo informowani o ryzyku kredytowym, czyli ryzyku upadku spółki. Również bardzo często mamy do czynienia z sytuacją, że zapis na obligacje jest nieważny, z uwagi na brak Państwa podpisu pod propozycją nabycia obligacji.  Powyższe okoliczności...
Czytaj więcej

Administrator hipoteki na zabezpieczenie obligacji

Kancelaria M/K/P posiada doświadczenie w dochodzeniu roszczeń z tytułu obligacji zabezpieczonych hipoteką (zastawem) oraz w pełnieniu funkcji administratora hipoteki. Zapraszamy do współpracy emitentów i obligatariuszy szukających profesjonalne pomocy przy egzekwowaniu wierzytelności z obligacji. FUNKCJA ADMINISTRATORA HIPOTEKI Jednym ze sposobów zabezpieczenia roszczeń posiadaczy obligacji (obligatariuszy) jest ustanowienie hipoteki na nieruchomości na podstawie art. 7 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300.). Warto wskazać, iż zgodnie z tym przepisem do ustanowienia hipoteki na nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy, wystarczy samo...
Czytaj więcej

RODO – Ochrona danych osobowych

  RODO, nazywane też GDPR (z ang. General Data Protection Regulation) to największa zmiana prawna w zakresie ochrony danych osobowych, która zacznie obowiązywać już 25 maja 2018 roku. Nowe przepisy będą obowiązywać na terenie całej Unii Europejskiej i dotyczą niemal każdego przedsiębiorcy, ponieważ wszystkie firmy gromadzą i przetwarzają dane swoich klientów, pracowników lub kontrahentów. RODO przyznaje organom nadzoru możliwość nakładania kar finansowych na podmioty przetwarzające dane osobowe. Niedostosowanie się do nowych regulacji zagrożone jest  grzywną w wysokości do 20 00 EURO lub 4% obrotu ukaranego podmiotu, w zależności od tego, jakie konkretnie obowiązki zostaną naruszone (art. 83...
Czytaj więcej

Sprawa funduszy FinCrea

Do kancelarii MKP coraz częściej zgłaszają się z prośbą o pomoc osoby, które straciły oszczędności na inwestycji w fundusze inwestycyjne zamknięte aktywów niepublicznych (FIZAN) Inwestycje Selektywne, Inwestycje Rolne, Vivante i Lasy Polskie tworzone przez FinCrea TFI. Na podstawie decyzji z dnia 21 listopada 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła zezwolenie spółce FinCrea na działalność polegającą na tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi oraz nałożyła na spółkę 5 000 000 PLN kary. Powodem decyzji KNF jest stwierdzone w wyniku postępowania administracyjnego rażące naruszenie przez FinCrea TFI art. 45a ust. 4a ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami...
Czytaj więcej

Pomoc Frankowiczom

W dniu 3 października 2019 r. zapadł przełomowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ws. Frankowiczów, który otwiera drogę do unieważnieni pozostałych tego typu umów. Kancelaria MKP prowadzi sprawy dotyczące kredytów waloryzowanych do CHF. Oferujemy klientom analizę umowy kredytowej, dochodzenie nadpłaconych rat kredytu po kursie z dnia zaciągnięcia zobowiązania lub uzyskanie wyroku stwierdzającego nieważność całej umowy kredytu. W wyniku podjętych przez kancelarię MKP kroków prawnych dochodzi do ponownego przeliczenia rat kredytu po kursie z dnia zawarcia umowy i zwrotu przez bank niesłusznie nadpłaconych rat kapitałowo-odsetkowych lub unieważnienia całej umowy. NA CZYM POLEGA PROBLEM...
Czytaj więcej

Oszustwa na rynku Forex

Kancelaria MKP reprezentuje swoich klientów w dochodzeniu roszczeń od brokerów rynku Forex w związku ze stosowaniem niesymetrycznego parametru w modelu egzekucji zleceń, powodującego, iż realizacja zleceń niekorzystnych dla firmy, a korzystnych dla klienta, nie następowała. Prowadzimy również sprawy związane z tzwn. miss sellingiem polegającym na nakłanianiu klientów do dokonywania niekorzystnych inwestycji na platformach Forex. Stosowanie przez brokerów niesymetrycznego parametru zleceń naruszania przepisy rozporządzenia ministra finansów z 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, może być również poczytane jako przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego. W dniu...
Czytaj więcej

POLISOLOKATY dobry wyrok SR dla Warszawy-Woli

W dniu 5 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie, w sprawie o sygn. akt II C 1566/17, uznał za nieważny stosunek prawny wynikający z przystąpienia umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Sprawa była prowadzona przez adw. Tomasza Majkowycza z kancelarii MKP Legal. Sąd w całości podzielił prezentowaną w pozwie argumentacje dotyczącą nieważności umowy ubezpieczenia z uwagi na fakt, iż w umowie nie wskazano precyzyjnie sposobu ustalania wartości aktywów ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, która przekłada się na wartość całej inwestycji. Sąd uzasadniając wyrok zwrócił uwagę, iż TU wskazało jedynie, że aktywa te są wyceniane według wartości godziwej....
Czytaj więcej

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress