Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – ważny wyrok

Miliony klinetów banków i firm ubezpieczeniowych mogą skutecznie podważyć treść umowy z tego powodu, że nie podpisali stosowanych przez instytucje finansową ogólnych warunków umowy lub regulaminu. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie uznał za niedozwolone postanowienia umowy kredytu w zakresie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, gdyż bank nie wykazał, że poinformował kredytobiorcę o wszystkich istotnych elementach ubezpieczenia, które zostały wskazane w regulaminie udzielania kredytów hipotecznych. Wprawdzie bank w toku procesu przedłożył wydruk regulaminu, a z umowy wynika, że kredytobiorca kwituje odbiór regulaminu, jednak wydruk ten nie był podpisany ani parafowany przez...
Czytaj więcej

Projekt opodatkowania Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (FIZ)

W Sejmie został złożony projekt ustawy mający na celu opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte stosujące ograniczenia funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego. Projekt ustawy zakłada wykreślenie funduszy inwestycyjnych oraz instytucji wspólnego inwestowania z katalogu podmiotów zwolnionych od podatku CIT. Jednocześnie do katalogu zwolnień przedmiotowych zostaną dopisane dochody wyłacznie funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, z tym zastrzeżeniem że specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte nie mogą stosować zasad i...
Czytaj więcej

Skandia MULTIPORTFEL Złoty Wiek – pozorność umowy

W ocenie kancelarii MKP ubezpieczenie Skandia MULTIPORTFEL Złoty Wiek ma charakter pozorny, w konsekwencji umowa ubezpieczenia jest nieważna. O pozroności umowy ubezpieczenia MULTIPORTFEL Złoty Wiek świadczy przyjęta przez ubezpieczyciela konstrukcja funduszu funduszy (ang. fund of funds) ma na celu obejście ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 157). Fundusz powiązany z ubezpieczeniem Złoty Wiek inwestuje w inne fundusze, czyli de facto klienci kupują "te inne fundusze" a nie fundusze Złoty Wiek. Dlatego też umowa ma charatek pozorny. Kancelaria MKP pomaga klientom odzyskać pieniądze wpłacone do...
Czytaj więcej

AEGON ALFA ETF – nieważność umowy

W ocenie prawników kancelarii MKP umowa ubezpieczenia AEGON ALFA EFT jest nieważna na podstawie art. 58 k.c., z uwagi na następujące wady w konstrukcji umowy: świadczenie należne ubezpieczonym nie zostało określone w umowie w sposób stanowczy i konkretny, ponadto w umowie ubezpieczenia nie wskazano obiektywnych podstaw do jego wyliczenia, umowa ubezpieczenia nie zawiera wszystkich elementów wymaganych przez przepis art. 13 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, zastąpiony obecnie przez przepis art. 23 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1844), przyjęta przez ubezpieczyciela konstrukcja funduszu funduszy (ang. fund of funds) ma na...
Czytaj więcej

Generali OmniProfit – zwrot składek

W ocenie prawników kancelarii MKP umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Generali OmniProfit jest nieważna, w konsekwencji klienci towarzystwa, którzy zainwestowali swoje pieniądze mogą żądać zwrotu wszystkich wpłaconych składek. Za nieważnością umowy przemawia możliwość kształtowania wartości rachunku klienta przez samego ubezpieczyciela poprzez jego arbitralne decyzje, na które osoba ubezpieczona nie ma żadnego wpływu. Niedopuszczalne jest, by dłużnik mógł zwolnić się z zobowiązania poprzez spełnienie świadczenia, którego kształt i wysokość sam arbitralnie określi. Pondato, zwrotowi podlegają wszystkie pobrane opłaty, w tym opłata likwidacyjna i...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie LIBRA jest do podważenia

W ocenie prawników kancelarii MKP, umowy ubezpieczenia LIBRA, LIBRA II oraz LIBRA III są nieważne na podstawie art. 3531 k.c. w zw. z art. 58 k.c., z uwagi na fakt, że świadczenia należne ubezpieczonym nie zostały określone w umowie w sposób stanowczy i konkretny, ale w taki sposób, który umożliwia kształtowanie jego wielkości przez samego ubezpieczyciela poprzez jego arbitralne decyzje, na które osoba ubezpieczona nie ma żadnego wpływu. Niedopuszczalne jest, by dłużnik mógł zwolnić się z zobowiązania poprzez spełnienie świadczenia, którego kształt i wysokość sam arbitralnie określi. Gdy warunki umowy tak dalece nie pozwalają na określenie wielkości świadczenia jednej z zobowiązanych stron, prowadzi to...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie „Strategia Lwa” sprzeczne z przepisami

W ocenie prawników kancelarii MKP ubezpieczenie "Strategia Lwa" oferowane przez towarzystwo ubezpieczeń Nationale Nederlanden jest sprzeczne z przepisami prawa. Za nieważnością umowy ubezpieczenia przemawia  otwarty katalog kosztów, którymi Towarzystwo obciąża ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy. Zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 2 OWU, wartość Funduszu jest pomniejszana przez Towarzystwo o  „koszty bezpośrednio związane z zakupem, sprzedażą aktywów oraz obsługa funduszu”. W konsekwencji wskazane postanowienia OWU  zawierają de facto otwarty katalog kosztów. Natomiast możliwość pomniejszania aktywów Funduszu o bliżej nieokreślone koszty, prowadzi do nieważności umowy ubezpieczenia, ponieważ...
Czytaj więcej

AEGON MULTI PIN nieważny z mocy prawa

W ocenie prawników kancelarii MKP umowa ubezpieczenia AEGON MULTI PIN jest nieważna na podstawie art. 58 k.c., z uwagi na następujące wady w konstrukcji umowy: świadczenie należne ubezpieczonym nie zostało określone w umowie w sposób stanowczy i konkretny, ponadto w umowie ubezpieczenia nie wskazano obiektywnych podstaw do jego wyliczenia, umowa ubezpieczenia nie zawiera wszystkich elementów wymaganych przez przepis art. 13 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, zastąpiony obecnie przez przepis art. 23 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1844), przyjęta przez ubezpieczyciela konstrukcja funduszu funduszy (ang. fund of funds) ma na...
Czytaj więcej

PARETO II nieważne z mocy prawa

Wyrokiem z dnia 23 czerwca 2016 r. warszawski Sąd Rejonowy dla Warszawy Żoliborza w Warszawie orzekł, że: "umowa ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „PARETO II” zawarta pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A. oraz Open Finance S.A. jest nieważna". Inaczej mówiąc warszawski sąd unieważnił umowę ubezpieczenia zawartą pomiędzy towarzystwem EUROPA i czołowym pośrednikiem na rynku finansowym, do której przystąpiło tysiące osób. Klientkę towarzystwa ubezpieczeń, która zainwestowała w PARETO II reprezentował mec. Tomasz Majkowycz z Kancelarii MKP. Zdaniem mec. Majkowycza orzeczenie warszawskiego sądu może pomóc dziesiątkom tysięcy...
Czytaj więcej

Plan Regularnego Oszczędziania Zabezpiecz Przyszłość nieważny z mocy prawa

Wyrokiem z 1 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy- Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. I C 1433/15 zasądził od Open Life na rzecz naszego klienta zwrot całego zainwestowanego kapitału (opłata likwidacyjna oraz strata poniesiona przez ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy). Sąd podzielił argumenty kancelarii M/K/P odnośnie nieważności umowy ubezpieczenia na życie z ufk "Plan Regularnego Oszczędzania Zabezpiecz Przyszłość". W konsekwencji możliwe było zasądzenie całej zainwestowanej przez klienta...
Czytaj więcej

Pomoc Frankowiczom

Kancelaria MKP prowadzi sprawy dotyczące kredytów waloryzowanych lub denominowanych do CHF. Oferujemy klientom analizę umowy kredytowej, dochodzenie nadpłaconych rat kredytu po kursie z dnia zaciągnięcia zobowiązania lub uzyskanie wyroku stwierdzającego nieważność całej umowy kredytu. W wyniku podjętych przez kancelarię MKP kroków prawnych dochodzi do ponownego przeliczenia rat kredytu po kursie z dnia zawarcia umowy i zwrotu przez bank niesłusznie nadpłaconych rat kapitałowo-odsetkowych. W przypadku osób, które zaprzestały spłacać kredyt i którym bank wypowiedział umowę kredytu, podejmujemy działania mające na celu stwierdzenie nieważności umowy kredytowej i całkowite uwolnienie kredytobiorcy od...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Kancelaria MKP pomaga kredytobiorcom w odzyskiwaniu pieniędzy wpłaconych tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.  Kompleksowo wspieramy naszych klientów i przeprowadzamy ich przez proces dochodzenia kwoty wpłaconej tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Począwszy od analizy zapisów umowy kredytowej, rozwiązań polubownych, przez skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. CZYM JEST UBEZPIECZENIE NISKIEGO WKŁADU WŁASNEGO? Kredytobiorcy, którzy przy podpisywaniu umowy kredytowej na zakup mieszkania lub domu nie posiadali wkładu własnego na poziomie co najmniej 20 % byli zmuszeni do ponoszenia na rzecz banku dodatkowych opłat w postaci ubezpieczenia niskiego wkładu własnego np. na...
Czytaj więcej

Polisolokaty nieważnie z mocy prawa.

Polisolokaty, czyli umowy na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym spędzają sen z powiek wielu osobom posiadającym te produkty. Po pierwsze z uwagi na olbrzymie straty osiągane przez ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, po drugie z uwagi na niemożność rezygnacji z umowy, która jest tak ukształtowana, że uniemożliwia jej wcześniejsze rozwiązanie bez ingerencji sądu. W dniu 27 marca 2015 r., Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym uznał, że polisolokaty są nieważne z mocy prawa. W uzasadnieniu do wyroku Sąd Okręgowy wskazał, że świadczenie ubezpieczyciela, do którego był zobowiązany względem klienta, niebyło określone w umowie w sposób stanowczy i konkretny, ale w taki sposób który...
Czytaj więcej

Gwarancja kapitału w PARETO II ?

Wielu z klientów, którzy posiadają ubezpieczenie PARETO II zdecydowali się na inwestycję w ten produkt z uwagi na "gwarancję kapitału", o której zapewniał ich sprzedawca. Jak ta "gwarancja kapitału" wygląda w rzeczywistości? Faktycznie § 4 ust. 5 regulaminu UFK PARETO II stanowi, iż po zakończeniu Okresu odpowiedzialności, certyfikaty gwarantują zwrot kwoty odpowiadającej Składce Zainwestowanej powiększonej o ewentualną dodatnią zmianę indeksu BNP PARIBAS NF8 EUROPE EXCESS RETURN INDEX. Należy jednak zwrócić uwagę, iż pojęcie "Składki Zainwestowanej" nie jest równoznaczne z sumą składek wpłaconych przez klienta. Zgodnie z Rozdziałem 6 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia PAERETO II Składka...
Czytaj więcej

Polisolokaty – opłaty likwidacyjne

Kancelaria MKP zajmuje się skupowaniem polis inwestycyjnych, w których zostały pobrane opłaty likwidacyjne. Sprzedaż polisy jest rozwiązaniem kierowanym do osób, które obawiają się procesu sądowego i związanych z nim kosztów. Sprzedaż polisy pozwala na szybkie odzyskanie pobranych opłat likwidacyjnych, bez ryzyka i zbędnych formalności. Oferujemu również zastępstwo procesowe w sprawach o zwrot opłat likwidacyjnych. OPŁATY LIKWIDACYJNE Firmy ubezpieczeniowe robią wszystko aby uniemożliwić klientom wycofanie się z inwestycji, pomimo zauważalnych strat. Towarzystwa stosują opłaty likwidacyjne sięgające nawet 100 % wartości wpłaconych środków. Dlatego też, osoby które chcą zrezygnować z umowy, nie...
Czytaj więcej

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress