Odszkodowanie od TFI FinCrea

plant growing out of coins with filter effect retro vintage style

Do kancelarii MKP coraz częściej zgłaszają się z prośbą o pomoc osoby, które straciły oszczędności na inwestycji w fundusze inwestycyjne zamknięte aktywów niepublicznych (FIZAN) Inwestycje Selektywne, Inwestycje Rolne, Vivante i Lasy Polskie tworzone przez FinCrea TFI.

Na podstawie decyzji z dnia 21 listopada 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła zezwolenie spółce FinCrea na działalność polegającą na tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi oraz nałożyła na spółkę 5 000 000 PLN kary. Powodem decyzji KNF jest stwierdzone w wyniku postępowania administracyjnego rażące naruszenie przez FinCrea TFI art. 45a ust. 4a ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi poprzez niewykonywanie bieżącego nadzoru nad podmiotem, któremu FinCrea TFI powierzyło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Inwestycje Rolne FIZAN, Inwestycje Selektywne FIZAN, Vivante FIZAN oraz Lasy Polskie FIZAN  – czytamy w komunikacie KNF.

Z powyższego wysnuwa się możliwa odpowiedzialność odszkodowawcza FinCrea TFI względem klientów, które zgodnie z art. 64 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi odpowiada wobec uczestników funduszu inwestycyjnego za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swoich obowiązków w zakresie zarządzania zbiorczym portfelem papierów wartościowych lub funduszem i jego reprezentacji.

W ocenie prawników kancelarii MKP odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków przez FinCrea TFI ponoszą również depozytariusze ww. funduszy tj. odpowiednio Raiffeisen Bank Polska S.A., mBank S.A. oraz PKO Bank Polski S.A., które zgodnie z art. 75 ustawy o funduszach inwestycyjnych odpowiadają za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków polegających min. na:

– prowadzeniu rejestru wszystkich aktywów funduszu inwestycyjnego,

– zapewnieniu, aby zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa oraz emitowanie, wydawanie i wykupywanie certyfikatów inwestycyjnych odbywało się zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu inwestycyjnego,

– weryfikowaniu zgodności działania funduszu inwestycyjnego z przepisami prawa regulującymi działalność funduszy inwestycyjnych lub ze statutem,

– zapewnienia zgodnego z prawem i statutem wykonywania obowiązków funduszu co najmniej przez stałą kontrolę czynności faktycznych i prawnych dokonywanych przez fundusz oraz nadzorowanie doprowadzania do zgodności tych czynności z prawem i statutem funduszu.

Kancelaria MKP posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów firm inwestycyjnych, którzy utracili zainwestowane pieniądze na skutek naruszenia obowiązków przez podmiot zarządzający funduszami. W 2016 roku adwokat Tomasz Majkowycz unieważnił umowę ubezpieczenia z funduszem kapitałowym PARETO II. Więcej o sprawie można przeczytać na stronie: Polisolokaty trafiają do sądów.

Natomiast komentarz Tomasza Majkowycza do sprawy funduszy FinCrea można przeczytać na portalu forsal.pl: Fundusze W Investment do lkwidacji

Osoby poszukujące wsparcia prawnego w powyższej sprawie prosimy o kontakt pod numerem 692 479 841 lub adresem email kancelaria@mkp-legal.pl.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress