Z ubezpieczycielem do grobowej deski
Klauzule adhezyjne w warunkach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.

Kancelaria MKP dochodzi od ubezpieczycieli opłat likwidacyjnych, administracyjnych i za zarządzanie stosowanych w ubezpieczeniach z funduszami kapitałowymi (tzw. polisolokaty). Ponadto, z uwagi nieważność całej umowy możliwe jest odzyskanie straty osiągniętej na inwestycji. W konsekwencji towarzystwo ubezpieczeń jest obowiązane do zwrotu wszystkich wpłaconych składek bez względu na wartość rachunku.

Wyrokiem z dnia 23 czerwca 2016 r. po raz pierwszy Sąd Rejonowy w Warszawie orzekł, że umowa ubezpieczenia z UFK jest nieważna. Sprawa była prowadzona przez mec. Tomasza Majkowycza i dotyczyła ubezpieczenia PARETO II.

Więcej na ten temat:

Bankier.pl: „Ważny wyrok w sprawie polis inwestycyjnych – umowa nieważna!”

Onet.pl: „Przełomowy wyrok. inwestycja straciła sąd nakazał zwrot pieniędzy.”

CZYM SĄ POLISOLOKATY?

Polisolokaty, czasami też nazywane polisami inwestycyjnymi to umowy na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK). Polisolokaty są oferowane przez towarzystwa ubezpieczeń na życie. Pomimo tego, iż jest to umowa ubezpieczenia, w większości oferowanych produktów ochrona ubezpieczeniowa jest na poziomie 1% wpłaconych składek. Składki płacone przez klientów są inwestowane w różnego rodzaju instrumenty finansowe. W konsekwencji polisolokaty można uznać za produkty inwestycyjne.

 

OPŁATY LIKWIDACYJNE

Firmy ubezpieczeniowe robią wszystko aby uniemożliwić klientom wycofanie się z inwestycji, pomimo zauważalnych strat. Towarzystwa stosują opłaty likwidacyjne sięgające nawet 100 % wartości wpłaconych środków. Ostatnio Urząd Ochorny Konkurencji i Konsumentów zawarł z ubezpieczycielami porozumienie, na podstawie którego firmy ubezpieczeniowe zobowiązały się obniżyć opłaty pobierane przy zamknięciu umowy ubezpieczenia. Jednakże opłaty te wciąż są wysokie i mogą być dochodzone na drodze sądowej.

NIEWAŻNOŚĆ UMOWY UBEZPIECZENIA Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

Polisolokaty, czyli umowy na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym spędzają sen z powiek wielu osobom posiadającym te produkty. Po pierwsze z uwagi na olbrzymie straty osiągane przez ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, po drugie z uwagi na niemożność rezygnacji z umowy, która jest tak ukształtowana, że uniemożliwia jej wcześniejsze rozwiązanie bez ingerencji sądu.

Jednakże polisolokaty są nieważne z mocy prawa. Świadczenie ubezpieczyciela, do którego jest on zobowiązany względem klienta, niebyło określone w umowie w sposób stanowczy i konkretny, ale w taki sposób który umożliwiał kształtowanie kwoty przeznaczonej do wypłaty klientowi poprzez arbitralne decyzje firmy ubezpieczeniowej. Wyłącznie od firmy ubezpieczeniowej zależało, jaka jest wartość środków zgromadzonych na rachunku klienta, niezależnie od wielkości wpłaconych składek. Tego typu postępowanie jest niedopuszczalne.

We wskazany powyżej wyroku sąd uznał, że aktywa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, do którego klienci wpłacali swoje składki były wycenianie w sposób arbitralny i oderwany od wahań na rynków kapitałowych. Oznacza to, że o wartości aktywów zgromadzonych w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym decydowała firma ubezpieczeniowa, a nie żadne obiektywne przesłanki takie jak kurs giełdowy czy sytuacja makroekonomiczna. Jak to możliwe?

Otóż towarzystwa ubezpieczeniowe oferujące ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, w przeciwieństwie do funduszy inwestycyjnych działających na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych, nie mają obowiązku inwestowania w aktywa notowane na rynku publicznym, których wycena jest dokonywana w sposób ciągły przez uczestników tego rynku i jest oparta na prawach popytu i podaży. Towarzystwa ubezpieczeniowe mogą dowolnie kształtować skład portfela inwestycyjnego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego i często nabywają aktywa, które nie są notowane na rynku publicznym. W odniesieniu do takich aktywów zachodzi konieczność dokonania ich wyceny. Niestety konstrukcja umowy na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zachęca firmy ubezpieczeniowe do zaniżania wyceny aktywów zgromadzonych w funduszu. Firma ubezpieczeniowa w zamian za składki wpłacane przez klientów nabywa we własnym imieniu i na własny rachunek określone papiery wartościowe lub instrumenty pochodne. Zgromadzone aktywa nie należą do klientów, tylko do firmy ubezpieczeniowej. Klient posiada prawo do wypłaty środków zgromadzonych na jego rachunku, jednak ich wartość jest ustalana przez ubezpieczyciela. Dlatego też, im niższa jest wartość zgromadzonych aktywów, tym niższe jest świadczenie należne klientowi.

 

  • Kontakt:
  • tel.: 692 479 841
  • email: kancelaria@mkp-legal.pl

Komentarze lub wypowiedzi mec. Tomasza Majkowycza dot. polisolokat:

„Polisolokata trafiają do sądów. Polacy chcą odzyskać swoje pieniądze, ruszyli do kancelarii prawnych”

Polisolokaty: klienci walczą o odzyskanie pieniędzy” 

 

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress