Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę

on-my-book-1-1241449
Kancelaria MKP oferuje pomoc przy przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną.
Procedura przekształcenia obejmuje szereg czynności, które prowadzą do zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej. Zaletą przekształcenia jest okoliczność, że nowopowstałej spółce przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego, w tym zezwolenia, koncesje oraz prawa z zawartych umów.
Pierwszym etapem niezbędnym do przekształcenia jest sporządzenie przez przedsiębiorcę planu przekształcenia, który zawiera ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy przekształcanego na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia. Do planu przekształcenia załącza się: projekt oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy, umowę lub statut spółki oraz sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia. Plan przekształcenia powinien zostać poddany badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie rzetelności i poprawności. Biegłego rewidenta wyznacza sąd rejestrowy na wniosek przedsiębiorcy przekształcanego. Jeżeli opinia biegłego jest pozytywna przedsiębiorca może złożyć oświadczenia w sprawie przekształcenia.
Obligatoryjnym elementem jest także zawarcie umowy spółki lub podpisanie jej statutu – czynności te wymagają formy aktu notarialnego. Rejestracja spółki jest ostatnim etapem całego procesu. Z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorca przekształcany staje się spółką.
Kancelaria MKP kompleksowo przygotowuje cały proces przekształcenia. Oferujemy również pomoc przy rejestracji nowych spółek prawa handlowego, przekształceniu spółek, a także zakupie spółek gotowych.
Więcej informacji pod numerem 692 479 841 lub adresem email: kancelaria@mkp-legal.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress