Rozwód Warszawa, adwokat od rozwodów

Men and women are offended on brick wall background

Kancelaria Prawna Majkowycz świadczy pomoc prawną w postępowaniach rozwodowych na terenie Warszawy. Wpis ten został poświęcony tematyce rozwodu oraz innym aspektom mu towarzyszącym, w szczególności ustaleniem prawa do mieszkania, opieki nad dziećmi, podziałem majątku i zobowiązań byłych małżonków np. z tytuły umowy kredytu.

Rozwód z orzekaniem o winie czy bez?

Orzeczenie rozwodu z ustaleniem winy jednego z małżonków może rzutować na późniejszy podział majątku oraz wpływa na obowiązek alimentacyjny na rzecz drugiego współmałżonka już po orzeczeniu rozwodu. Ten aspekt powinien być przede wszystkim brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o sposobie rozstania, ponieważ były małżonek, który został uznany za wyłącznie winnego rozkładu małżeństwa może zostać zobowiązany do łożenia na usprawiedliwione potrzeby małżonka niewinnego.

Warto jednak pamiętać, że proces sądowy, w którym dochodzi do ustalania winy, jest dużo bardziej skomplikowany niż postępowanie bez orzekania o winie. Na stronach procesu będzie ciążył obowiązek wykazania kto ponosi winę za rozpad małżeństwa i aby skutecznie tego dokonać należy być w posiadaniu stosownych dowodów.

Władza rodzicielska

W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Uregulowanie tej kwestii może nastąpić na kilka sposobów. Po pierwsze, sąd może wziąć pod uwagę pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. W tego typu porozumieniu należy szczegółowo określić do kogo będą należały decyzje o miejscu zamieszkania dziecka, edukacji czy też leczeniu. Porozumienie określa również terminy i pory odwiedzin dziecka przez rodzica, który na co dzień nie mieszka wspólnie z dzieckiem oraz z kim dziecko spędza np. święta czy wakacje.

W przypadku braku porozumienia, sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez obojga rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka.

Prawo do mieszkania

Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie.

Podział majątku

Podział majątku wspólnego może nastąpić na kilka sposobów. Przede wszystkim podział majątku może zostać dokonany w wyroku orzekającym rozwód, jednak tylko wtedy, gdy przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Jeśli podział majątku nie zostanie dokonany w wyroku rozwodowym, wówczas po zakończeniu postępowania, można wystąpić o podział majątku wspólnego do właściwego sądu, w takim więc przypadku zostanie zainicjowane kolejne postępowanie sądowe, którego celem będzie podział aktywów zgromadzonych przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa. W przypadku zaś, gdy między małżonkami nie ma sporu co do podziału majątku wspólnego, podziału można dokonać na podstawie umowy. Należy jednak pamiętać, że jeśli w skład  majątku wspólnego małżonków wchodzi nieruchomość, wówczas umowa powinna mieć formę aktu notarialnego.

Zgodnie z przepisami małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym, dokonując podziału, każdy z małżonków powinien więc otrzymać tyle samo z majątku wspólnego. Jednakże z ważnych powodów można żądać, aby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym małżonkowie przyczynili się do powstania majątku.

Przy ocenie „ważnych powodów” ustalenia nierównych udziałów należy uwzględniać całokształt postępowania małżonków w czasie trwania małżeństwa i wywiązywania się z obowiązków wobec rodziny, stosując kryteria natury etycznej i oceniać te okoliczności z punktu widzenia zasad współżycia społecznego. Pojęcie „przyczynienia się” do powstania majątku także należy odnosić do całokształtu starań o rodzinę, gdyż nie każda nierówność przyczynienia się małżonków do powstania wspólnego majątku uzasadnia ustalenie nierównych udziałów w tym majątku. Ustalenie nierównych udziałów może mieć zastosowanie gdy małżonek, przeciwko któremu skierowane jest żądanie ustalenia nierównego udziału, w sposób rażący lub uporczywy nie przyczynia się do powstania dorobku stosownie do sił i możliwości. W skrajnych przypadkach jest możliwe nawet pozbawienie jednego z małżonków całego udziału w majątku wspólnym (postanowienie SN z 3 grudnia 1968 r., III CRN 100/68, wyrok SN z 10 listopada 1976 r., II CR 268/76).

Przy podziale majątku wspólnego ważną kwestią może być również rozliczenie nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny. Dzieje się tak przykładowo, gdy jeden z małżonków poczynił przed zawarciem związku małżeńskiego oszczędności, które później zostały przeznaczone na rzecz majątku wspólnego.

Wspólny kredyt

Przy podziale majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej w zasadzie nie bierze się pod uwagę pasywów i niespłaconych jeszcze długów, które obciążają majątek wspólny. Zadłużenie w zasadzie nie podlega przy podziale majątku wspólnego rozliczeniu. Jednakże inną kwestią jest ustalenie wartości przedmiotów wchodzących w skład majątku wspólnego, które są obciążone zadłużeniem np. hipoteką. Przy szacowaniu składników majątku wspólnego należy uwzględnić obciążenia zmieniające rzeczywistą wartość tych składników majątkowych. Wartość takich obciążeń odlicza się zarówno przy ustalaniu składników majątku wspólnego, jak i przy zaliczeniu wartości przyznanej jednemu z małżonków nieruchomości na poczet przysługującego mu udziału w majątku wspólnym.

Odrębną kwestią jest spłata tego typu zadłużenia. W wyniku podziału majątku małżeńskiego sąd, mimo iż wielu tak sądzi, nie zajmuje się dzieleniem długów. Również przyznanie nieruchomości jednemu z byłych małżonków nie oznacza, że drugi z byłych partnerów zostaje zwolniony z zadłużenia. Sąd wprawdzie może wskazać, kto ma dokonywać spłaty kredytu, jednak bank w żaden sposób nie jest tym związany. Umowa kredytu została przecież zawarta przez oboje małżonków, a bank jest w zdecydowanie lepszej sytuacji, gdy spłaty kredytu dokonują dwie osoby. Nie oznacza to jednak, że niemożliwe jest zawarcie z bankiem stosownego aneksu. W takiej sytuacji wierzyciel może na nowo zażądać dokumentów potwierdzających wiarygodność kredytową kredytobiorcy, który zostanie sam z zadłużeniem.

Bardzo ważnym zagadnieniem jest także, ustalenie tego co się dzieje, gdy jeden z kredytobiorców uchyla się od spłaty długu. W takim przypadku osoba, która sumiennie wywiązuje się ze swoich obowiązków może na zasadach roszczenia regresowego żądać spłaty od drugiego. Niezbędne jest jednak w takim wypadku rozpoczęcie kolejnej procedury sądowej tj. złożenie pozwu o zapłatę.

Kontakt:

email: t.majkowycz@mkp-legal.pl

tel.: +48 692 479 841.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress