Wzór wezwania do zwrotu wpłaconych składek – polisolokaty

money-matters-1173124

Osoby, które zainwestowały w polisolokaty i chciałyby podjąć kroki mające na celu odzyskanie wpłaconych pieniędzy mogą samodzielnie wezwać firmę ubezpieczeniową do zwrotu wpłaconych składek. Dzięki temu rozpoczną swój bieg odsetki ustawowe, do których zapłaty będzie zobowiązane towarzystwo ubezpieczeń w przypadku skierowania przez klienta sprawy do sądu i uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy.

Kancelaria MKP przygotowała wzór takiego wezwania: 

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie …….. S.A.

Dotyczy polisy nr: ………………….

 Wezwanie do zapłaty

Niniejszym wzywam spółkę pod firmą: „Towarzystwo Ubezpieczeń …………. S.A.” (dalej zwane „Towarzystwem”) do zapłaty  kwoty ……….. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia otrzymania niniejszego pisma do dnia zapłaty.

Powyższą kwotę należy przelać na rachunek nr: ………….

W dniu …….. zawarłem z Towarzystwem umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. W ocenieocenie świadczenia należne ubezpieczonym zostały określone w ww. umowie w sposób, który umożliwia kształtowanie ich wielkości przez samego ubezpieczyciela poprzez jego arbitralne decyzje, na które osoba ubezpieczona nie ma żadnego wpływu, gdyż zasady ustalania wartości rachunku klienta został ukształtowane tak, aby uniemożliwić ubezpieczonym ich weryfikacje. W konsekwencji przedmiotowa umowa ubezpieczenia jest nieważna z mocy prawa, natomiast Towarzystwo pozostaje bezpodstawnie wzbogacone moim kosztem.

Niezależnie od powyższego, sposób ukształtowania przez Towarzystwo zasad ustalania wartości całkowitego wykupu jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, a postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia w niniejszym zakresie stanowią niedozwolone postanowienia umowne, o których mowa w art. 3851 Kodeksu cywilnego. Niniejsze stanowisko zostało wielokrotnie potwierdzone w orzecznictwie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądu Apelacyjnego w Warszawie (por. np. wyrok z dnia 13 maja 2009 r., sygn. akt VI ACa 1365/08).

Brak zadośćuczynienia powyższemu żądaniu w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego wezwania będzie skutkować skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego.

Podpis

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress