analiza ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

Zgodnie z art. 27 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu instytucje obowiązane identyfikują i oceniają ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszące się do ich działalności, z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw. Działania te są proporcjonalne do charakteru i wielkości instytucji obowiązanej.

Ocenę ryzyka instytucje obowiązane sporządzają w formie papierowej lub elektronicznej i w razie potrzeby, nie rzadziej niż co 2 lata, aktualizują, w szczególności w związku ze zmianami czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów usług, transakcji lub kanałów ich dostaw albo obowiązującej krajowej oceny ryzyka, jak również sprawozdania Komisji Europejskiej, o którym mowa w art. 6 ust. 1-3 dyrektywy 2015/849.

Natomiast zgodnie z art. 193 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu pierwszą ocenę ryzyka instytucje obowiązane sporządzają w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 13 stycznia 2019 roku.

 

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu nie odnosi się wprost do procesu zarządzania ryzykiem i nie wskazuje konkretnej metody przeprowadzania oceny w tym zakresie. Powinna ona zostać przeprowadzona w sposób proporcjonalny do skali i rodzaju działalności danego podmiotu. Każdy podmiot musi dokonywać jej samodzielnie, uwzględniając wiele specyficznych dla niego czynników, takich jak: wielkość, struktura organizacyjna, możliwości techniczne czy zakres i rodzaj zawieranych transakcji. Szacowanie ryzyka to proces ciągły, który powinien być przeprowadzany przy użyciu konkretnej metody, zapewniającej jednocześnie stosowanie jednolitych definicji i pojęć.

Instytucja obowiązana powinna wewnętrznie u siebie przeprowadzić analizę ryzyka. Poniżej, wskazujemy nasze wskazówki, służące do przeprowadzenia takiej analizy.

W ustawie nie zdefiniowano wprost pojęcia „ryzyka”. Natomiast z punktu widzenia przeprowadzenia analizy ryzyka, istotne jest iż pojęcie to jest używane w kontekście prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Mówiąc o ryzyku prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu należy uwzględnić:

  1. identyfikację potencjalnego ryzyka;
  2.  prawdopodobieństwo wystąpienia określonego zdarzenia;
  3. doniosłość tego zdarzenia, tj. wielkość szkody, jaki zdarzenie to może spowodować w odniesieniu do instytucji obowiązanej.

Identyfikacja potencjalnego ryzyka polega na ustaleniu na jakie ryzyko wykorzystania danej instytucji na użycia do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmy jest narażona instytucja obowiązana z uwzględnieniem skali i rodzaju prowadzonej działalności.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia należy oceniać z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących:

  1. klientów;
  2. państw lub obszarów geograficznych;
  3. produktów;
  4. usług;
  5. transakcji;
  6. kanałów dostaw;

W następnym kroku, wymagane jest przeprowadzenie tzw. jakościowej analizy ryzyka tj. sporządzenie matrycy oceniającej szacunkowy poziom ryzyka.

Jednym z kryteriów może być SKUTEK, oceniany według poniższych kryteriów.

Skutek Poziom Finanse Opis
Wysoki 3 > 0,5 mln PLN Ryzyko zamknięcia działalności
Średni 2 50.000-500.000 PLN Negatywny wpływ, ale nie ma ryzyka zamknięcia działalności
Niski 1 < 50 tys. PLN Znikomy charakter

Kolejnym kryterium jest prawdopodobieństwo.

Prawdopodobieństwo Poziom Opis
Prawie pewne 5 Zdarzenie występuje raz w tygodniu
Prawdopodobne 4 Raz w miesiącu
Możliwe 3 Raz na kwartał
Mało prawdopodobne 2 Raz do roku
Rzadkie 1 Nie występuje

Korzystając z tabeli skutek oraz prawdopodobieństwo i sumując liczbę punktów poziomu ryzyka można ustalić jego poziom.

Rekomendujemy, aby w zależności od liczby punktów wyróżnić trzy poziomy ryzyka:

Niski Od 1 do 3 punktów
Średni Od 4 do 5 punktów
Wysoki Od 6 punktów

 

W przypadku, gdy jakikolwiek proces i zagrożenie z niego wynikające zostałoby ocenione na poziomie wysokim – warto dokonać oceny skutków naruszenia w zakresie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Istotne jest, by odpowiednio zidentyfikować i opisać istniejące zagrożenia.

W razie pytań dotyczących przeprowadzenia analizy ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w instytucji obowiązanej zachęcamy do kontaktu z adwokatem Tomaszem Majkowyczem:

tel.: 692 479 841

e-mail: t.majkowycz@mkp-legal.pl

 

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress