Author Archives: M/K/P

Zgromadzenie Obligatariuszy ZM Henryk Kania

Zarząd spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. zwołał na dzień 5 czerwca 2019 r. zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii F wyemitowanych przez spółkę.

Każdy obligatariusz może uczestniczyć w zgromadzeniu osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. W związku z tym informujemy Państwa, że kancelaria MKP Legal umożliwia Państwu skorzystanie z profesjonalnego zastępstwa prawnego podczas ww. zgromadzenia obligatariuszy.

Przedmiotem zgromadzenia ma być wyrażenie zgody na zmianę zasad wykupu obligacji serii F, które zgodnie z warunkami emisji powinny być wykupione 24 czerwca br. Każdy z obligatariuszy, który zamierza uczestniczyć w zgromadzeniu  powinien złożyć u emitenta co najmniej na 7 dni przed terminem zgromadzenia świadectwo depozytowe potwierdzające posiadanie przez niego obligacji spółki.

KONTAKT:

adw. Tomasz Majkowycz

tel.: + 48 692 479 841

e-mail: kancelaria@mkp-legal.pl

 

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

AML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Nasza Kancelaria specjalizuje się w zagadnieniach compliance uwzględniających przede wszystkim AML i RODO.  Od wielu lat wspieramy naszych partnerów z branży finansowej w kwestiach regulacyjnych i biznesowych.

Świadczymy pomoc prawną głównie na rzecz instytucji leasingowych, pożyczkowych oraz funduszy inwestycyjnych. Oferujemy audyt zgodności przyjętych procedur i rozwiązań z przepisami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, wdrożenie nowych regulacji oraz przygotowanie analizy ryzyka dotyczącej poszczególnych obszarów działalności operacyjnej.

Prowadzimy również szkolenia dla nowych pracowników jak i specjalistów w departamentach prawnych i compliance instytucji finansowych.

Zapraszam Państwa do kontaktu.

KONTAKT

TEL.: + 48 692 479 841

E-MAIL: KANCELARIA@MKP-LEGAL.PL

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Ustawa o cyberbezpieczeństwie

Internetowe platformy handlowe – czyli pośrednicy umożliwiający klientom zawieranie umów drogą elektroniczną z przedsiębiorcami np. z branży turystycznej, hotelarskiej, pożyczkowej i wiele innych obowiązani są do stosowania wymogów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która weszła w życie w dniu 28 sierpnia 2018 r.

Ww. podmioty są tzw. dostawcami usługi cyfrowej, o których mowa w art. 17 ustawy o cyberbezpieczeństwie. Przepisy ustawy nakładają na dostawców usług cyfrowych szereg obowiązków min. dotyczących zarządzania ryzykiem, na jakie narażone są systemy informacyjne wykorzystywane do świadczenia usług, rejestracji incydentów z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz zgłaszanie ich do odpowiednich organów państwowych.

Zarządzenie ryzykiem, o którym mowa powyżej powinno być oparte o analizę ryzyka, która polega na zidentyfikowaniu potencjalnych ryzyk, oszacowaniu prawdopodobieństwo ich wystąpienia oraz ewentualnych negatywnych skutków związanych z danym ryzykiem.

Zarządzanie operacyjne ryzykiem polega na przyjęciu i wdrożeniu odpowiednich procedur z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom cyberbezpieczeństwa.

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa jest uzupełnieniem przepisów RODO z zakresu ochrony danych osobowych. Jednak pojęcie cyberbezpieczeństwa ma szersze znaczenie niż pojęcie ochrony danych.

Nasza Kancelaria jest w stanie zapewnić Państwu wsparcie w zakresie dostosowania do wymogów ustawy o cyberbezpieczeństwie oraz przy przeprowadzaniu analizy ryzyka.

KONTAKT:

tel.: 692 479 841

e-mail: kaneclaria@mkp-legal.pl

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Zwrot prowizji bankowej

Czy spłaciłeś wcześniej kredyt konsumencki (również w ramach refinansowania kredytu innym kredytem)? Jeżeli tak, możesz odzyskać pobraną przez bank prowizję za udzielenie kredytu oraz jego wcześniejszą spłatę, a także inne koszty związane z kredytem.
Nasza kancelaria specjalizuje się w sprawach przeciwko bankom. Odzyskaliśmy już setki tysięcy złotych dla naszych klientów, którzy zdecydowali się na założenie sprawy o zwrot prowizji.
Jakie kredyty nadają się do ubiegania się o zwrot prowizji?
Kredyty konsumenckie zawarte po 18 grudnia 2011 r., czyli takie, które nie były zaciągane w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz nie były zabezpieczone hipoteką.
Jaką kwotę mogę odzyskać?
Prowizja podlega zwrotowi proporcjonalnie do okresu po jakim kredyt został spłacony. Przykładowo, jeżeli kredyt został zaciągnięty na 10 lat, a  spłacony już po 5 latach – do zwrotu jest połowa prowizji!
W jaki sposób zlecić sprawę?
Należy do nas napisać! W meilu prosimy o przesłanie skanu umowy kredytu, potwierdzenie spłaty kredytu oraz pobranych prowizji. Po wstępnej analizie sprawy przedstawimy Państwu propozycję dalszego działania. W razie potrzeby pomagamy uzyskać niezbędne dokumenty!
KONTAKT:
e-mail: kancelaria@mkp-legal.pl
tel.: 692 479 841

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Szkolenie z zakresu wdrożenia AML

Kompleksowy program wiedzy z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy.

W dniu 13 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, które nakładają min. na firmy leasingowe, pożyczkowe i faktoringowe, banki, ubezpieczycieli, fundusze inwestycyjne obowiązek przyjęcia i wdrożenia środków mających zapobiegać praniu pieniędzy (z ang. Anti-Money Laundering).

Szkolenie ma na celu omówienie obowiązków nałożonych na pośredników nieruchomości z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz jak prawidłowo wdrożyć przepisy nowej ustawy.

 

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU?

Nieprzestrzeganie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jest zagrożone wysokimi karami administracyjnymi, sięgającymi nawet 5 000 000 EURO, a także odpowiedzialnością karną do 5 lat pozbawienia wolności.

W trakcie szkolenia dowiedzą się Państwo na czym polega zapobieganie praniu pieniędzy oraz w jaki sposób uniknąć odpowiedzialności za transakcje swoich klientów, które zostały dokonane w celu legalizacji nielegalnie uzyskanych aktywów.

Szkolenie będzie prowadzone przez adwokata Tomasza Majkowycza eksperta z zakresu RODO, AML i prawa finansowego.

 

DO KOGO JEST SKIEROWANE SZKOLENIE?

Szkolenie jest skierowane do:

 1. firm leasingowych,
 2. firm pożyczkowych,
 3. firm faktoringowych,
 4. banków,
 5. ubezpieczycieli,
 6. kantorów wymiany walut.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

W trakcie szkolenia otrzymają Państwo komplet materiałów szkoleniowych zawierających min. przykładowe procedury z zakresu AML.

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Nowe obowiązki AML IV

 • – System przeciwdziałania praniu pieniędzy.
 • – Jakie kroki należy podjąć aby dostosować firmę do nowych przepisów ?

 

2. Środki bezpieczeństwa finansowego

 • – Jak rozpoznawać podejrzane operacje oraz rzeczywistych beneficjentów transakcji?
 • – Kiedy należy powołać Compliance Officera?

 

3. Zasady raportowania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

 • – W jaki sposób oraz jakie informacje należy przekazywać Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej?

 

4. Analiza ryzyka

 • – Czym jest analiza ryzyka oraz w jaki sposób ją prawidłowo przeprowadzić?

 

5. Przykłady procedur z zakresu AML

 • – Praktyczne przykłady procedur z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy.
 • – Rola właścicieli i kadry zarządzającej w procesie AML.

 

6. AML w kontekście RODO

 • – Wpływ przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na ochronę danych osobowych.

 

7. Środki ochrony sygnalistów

 • – Wewnętrzny system zgłaszania podejrzanych transakcji.
 • – Jakie środki ochrony prawnej przysługują pracownikom naszej firmy?

 

8. Konsekwencje prawne i finansowe za naruszenie przepisów ustawy

 • – Zasady odpowiedzialności spółki, jej właścicieli oraz kadry zarządzającej za naruszenie przepisów ustawy i brak stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

 

Szkolenia odbywają się w dedykowanej dla Państwa firmy formule.
KONTAKT

tel.: + 48 692 479 841

e-mail: kancelaria@mkp-legal.pl

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy a leasing

Firmy leasingowe mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązane są do stosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wiąże się z tym szereg obowiązków, w szczególności konieczność dokonania przez firmę leasingową analizy ryzyka, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz raportowanie do GIIF o określonych zdarzeniach.

I. Analiza ryzyka w firmie leasingowej

Zgodnie z art. 27 ustawy instytucje obowiązane identyfikują i oceniają ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszące się do ich działalności, z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw. Działania te są proporcjonalne do charakteru i wielkości instytucji obowiązanej.

W skład ryzyka, które może być istotne dla firmy leasingowej wchodzą następujące ryzyka:

 1. ryzyko klienta,
 2. ryzyko państw lub obszarów geograficznych,
 3. ryzyko produktów, usług, transakcji lub kanałów dystrybucji.

Większość firm leasingowych zawiera transakcje z przedsiębiorcami, którzy zazwyczaj mają swoją siedzibę na terytorium Unii Europejskiej. Okoliczność ta może świadczyć o niskim ryzyku prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Mogą się jednak zdarzać przypadki udzielenia finansowania podmiotom zza wschodniej granicy Rzeczypospolitej. W tym wypadku ryzyko klienta klasyfikuje się do podwyższonego ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Analizując ryzyko państw lub obszarów geograficznych należy wziąć pod uwagę otoczenie geopolityczne w ramach którego funkcjonuje spółka leasingowa. Fakt prowadzenia działalności na terytorium Unii Europejskiej zalicza to ryzyko do niskiego.

Z podwyższonym ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w firmach leasingowych może dochodzić w ramach wykonywania transakcji, przy otrzymywaniu wpłat na poczet rat leasingu. Identyfikacja przez spółkę dokonania wpłaty przez inny podmiot niż strona umowy leasingu rodzi obowiązek dokonania analizy i oceny danej transakcji, a także zakwalifikowanie takiej wpłaty do podwyższonego ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Wynika to z przepisu art. 43 ust. 2 pkt 8) ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

II. Środki bezpieczeństwa finansowego

Podstawowym obowiązkiem firmy leasingowej jako instytucji obowiązanej jest dokonywanie identyfikacji klienta oraz beneficjentów rzeczywistych. Powinno odbywać się to przed zawarciem umowy leasingu. Fakt ten powinien zostać odnotowany w umowie leasingu poprzez wpisanie numeru dokumentu tożsamości. Jednak jeszcze przed zawarciem umowy, jeszcze na etapie wniosku kredytowego należy dokonać analizy i oceny klienta w ramach tzw. scoringu.

Więcej informacji na temat wdrażania procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu mogą Państwo uzyskać kierując zapytanie do naszej kancelarii.

KONTAKT

tel.: + 48 692 479 841

e-mail: kancelaria@mkp-legal.pl

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

analiza ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

Zgodnie z art. 27 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu instytucje obowiązane identyfikują i oceniają ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszące się do ich działalności, z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw. Działania te są proporcjonalne do charakteru i wielkości instytucji obowiązanej.

Ocenę ryzyka instytucje obowiązane sporządzają w formie papierowej lub elektronicznej i w razie potrzeby, nie rzadziej niż co 2 lata, aktualizują, w szczególności w związku ze zmianami czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów usług, transakcji lub kanałów ich dostaw albo obowiązującej krajowej oceny ryzyka, jak również sprawozdania Komisji Europejskiej, o którym mowa w art. 6 ust. 1-3 dyrektywy 2015/849.

Natomiast zgodnie z art. 193 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu pierwszą ocenę ryzyka instytucje obowiązane sporządzają w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 13 stycznia 2019 roku.

 

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu nie odnosi się wprost do procesu zarządzania ryzykiem i nie wskazuje konkretnej metody przeprowadzania oceny w tym zakresie. Powinna ona zostać przeprowadzona w sposób proporcjonalny do skali i rodzaju działalności danego podmiotu. Każdy podmiot musi dokonywać jej samodzielnie, uwzględniając wiele specyficznych dla niego czynników, takich jak: wielkość, struktura organizacyjna, możliwości techniczne czy zakres i rodzaj zawieranych transakcji. Szacowanie ryzyka to proces ciągły, który powinien być przeprowadzany przy użyciu konkretnej metody, zapewniającej jednocześnie stosowanie jednolitych definicji i pojęć.

Instytucja obowiązana powinna wewnętrznie u siebie przeprowadzić analizę ryzyka. Poniżej, wskazujemy nasze wskazówki, służące do przeprowadzenia takiej analizy.

W ustawie nie zdefiniowano wprost pojęcia „ryzyka”. Natomiast z punktu widzenia przeprowadzenia analizy ryzyka, istotne jest iż pojęcie to jest używane w kontekście prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Mówiąc o ryzyku prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu należy uwzględnić:

 1. identyfikację potencjalnego ryzyka;
 2.  prawdopodobieństwo wystąpienia określonego zdarzenia;
 3. doniosłość tego zdarzenia, tj. wielkość szkody, jaki zdarzenie to może spowodować w odniesieniu do instytucji obowiązanej.

Identyfikacja potencjalnego ryzyka polega na ustaleniu na jakie ryzyko wykorzystania danej instytucji na użycia do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmy jest narażona instytucja obowiązana z uwzględnieniem skali i rodzaju prowadzonej działalności.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia należy oceniać z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących:

 1. klientów;
 2. państw lub obszarów geograficznych;
 3. produktów;
 4. usług;
 5. transakcji;
 6. kanałów dostaw;

W następnym kroku, wymagane jest przeprowadzenie tzw. jakościowej analizy ryzyka tj. sporządzenie matrycy oceniającej szacunkowy poziom ryzyka.

Jednym z kryteriów może być SKUTEK, oceniany według poniższych kryteriów.

Skutek Poziom Finanse Opis
Wysoki 3 > 0,5 mln PLN Ryzyko zamknięcia działalności
Średni 2 50.000-500.000 PLN Negatywny wpływ, ale nie ma ryzyka zamknięcia działalności
Niski 1 < 50 tys. PLN Znikomy charakter

Kolejnym kryterium jest prawdopodobieństwo.

Prawdopodobieństwo Poziom Opis
Prawie pewne 5 Zdarzenie występuje raz w tygodniu
Prawdopodobne 4 Raz w miesiącu
Możliwe 3 Raz na kwartał
Mało prawdopodobne 2 Raz do roku
Rzadkie 1 Nie występuje

Korzystając z tabeli skutek oraz prawdopodobieństwo i sumując liczbę punktów poziomu ryzyka można ustalić jego poziom.

Rekomendujemy, aby w zależności od liczby punktów wyróżnić trzy poziomy ryzyka:

Niski Od 1 do 3 punktów
Średni Od 4 do 5 punktów
Wysoki Od 6 punktów

 

W przypadku, gdy jakikolwiek proces i zagrożenie z niego wynikające zostałoby ocenione na poziomie wysokim – warto dokonać oceny skutków naruszenia w zakresie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Istotne jest, by odpowiednio zidentyfikować i opisać istniejące zagrożenia.

W razie pytań dotyczących przeprowadzenia analizy ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w instytucji obowiązanej zachęcamy do kontaktu z adwokatem Tomaszem Majkowyczem:

tel.: 692 479 841

e-mail: t.majkowycz@mkp-legal.pl

 

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

POLISOLOKATY: Aegon Multi PIN 2008 unieważniony

5 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa wydał pierwszy w Polsce wyrok stwierdzający nieważność polisolokaty oferowanej przez Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie AEGON o nazwie Multi PIN 2008.

Wyrok został wydany w sprawie o sygn. I C 3024/18 i jest on jeszcze nieprawomocny. Jest to jednak w ostatnim czasie już kolejny wyrok warszawskiego sądu stwierdzający nieważność umowy ubezpieczenia. Poprzednie sprawy dotyczyły ubezpieczeń strukturyzowanych, gdzie pieniądze klientów inwestowano w skomplikowane instrumenty finansowe. Wyrok dotyczący umowy oferowanej przez Aegon odnosi się do “tradycyjnej” polisolokaty, gdzie środki były inwestowane w fundusze inwestycyjne. 

Wyrok ws. Aegonu ma duże szanse na utrzymanie się w sądzie II instancji, gdyż sprawę będzie rozpoznał V Wydział Cywilny Odwoławczy Sądu Okręgowego w Warszawie, ten sam, który 27 listopada 2018 r. utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w sprawie II C 1566/17, który przypomnijmy jest pierwszym w Polsce prawomocnym wyrokiem stwierdzającym nieważność polisolokaty.

Sprawę prowadzi adwokat Tomasz Majkowycz.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

POLISOLOKATY: pierwszy prawomocny wyrok stwierdzający nieważność umowy

W dniu 27 listopada 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy (sprawa o sygn. akt: V Ca 1951/18) utrzymał  w mocy wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 5 lutego 2018 r. (sygn. akt: II C 1566/17), w którym uznano za nieważną umowę ubezpieczenia na życie z UFK. Sprawę prowadził adwokat Tomasz Majkowycz.

Jest to pierwszy w Polsce wyrok uznający umowę polisolokaty za nieważną z mocy prawa, dzięki czemu klienci towarzystwa ubezpieczeń, którzy zainwestowali swoje środki w przynoszące straty fundusze kapitałowe odzyskali 100% wpłaconej kwoty.

Jest to jednak już kolejny wyrok Sądu Okręgowe w Warszawie gdzie uznano polisolokatę za nieważną. Wcześniej podobne orzeczenie zapadło w sprawie o sygn. XXV C 470/17, gdzie sąd zauważył, że:

“nieprawidłowość konstrukcji rozważanych tu umów prowadząca do ich sprzeczności z naturą zobowiązania polega na zupełnym pominięciu wskazania metody określania wartości obligacji. Skoro spełnienie wymogów ustawowych jest gwarantowane przez zastosowanie kilku możliwych sposobów wyceny – z założenia wskazujących na różną wartość wycenianego aktywa – to wybór metodologii będzie równoznaczny z określeniem świadczenia. Ponieważ metody wyceny nie wskazano w umowie, jej wyboru dokona jednostronnie ubezpieczyciel. Dochodzi więc do sytuacji, w której jedna ze stron stosunku umownego samodzielnie określa swoje zobowiązanie, co jak już wskazano jest sprzeczne z naturą zobowiązania jako takiego”.

Jednak ten ostatni wyrok jest nieprawomocny.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – UNWW

Kancelaria Prawna Majkowycz prowadzi przeciwko mBankowi oraz Bankowi Millennium postępowania o zwrot kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW) stanowiącego zabezpieczenie kredytów hipotecznych.

Ubezpieczenie NWW było pobierane przez ww. banki od momentu uruchomienia kredytu co 36 miesięcy w kwotach od 1,5 tys. PLN do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Obecnie można dochodzić zwrotu składek ubezpieczenia pobranych w okresie ostatnich 10 lat.

Orzecznictwo sądów warszawskich właściwych do rozpoznania tego typu spraw jest jednoznaczne i uznaje koszty UNWW za niedozwolone. Dzięki temu pobrane przez bank składki są nienależne i podlegają zwrotowi. Takie stanowisko prezentuje również Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Nasza kancelaria oferuje kompleksową obsługę sprawy począwszy od rozwiązań polubownych, aż do prawomocnego zakończenia postępowania sądowego.

KONTAKT:

tel.: 692 479 841

e-mail: kancelaria@mkp-legal.pl

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

POLISOLOKATY

Kancelaria Prawna Majkowycz reprezentuje swoich klientów w dochodzeniu pieniędzy zainwestowanych w ubezpieczenia powiązane z funduszami kapitałowymi tzw. Polisolokaty.

Jako pierwsza w Polsce kancelaria uzyskaliśmy prawomocny wyrok stwierdzający nieważność tego typu umowy, dzięki czemu nasi klienci odzyskują cały wpłacony do funduszu kapitał, bez względu na odnotowany spadek wartości rachunku, pobierane opłaty administracyjne oraz opłaty likwidacyjne.

Unieważnienie umowy ubezpieczenia to często jedyny sposób na odzyskanie pieniędzy utraconych w wyniku odnotowanych spadków wartości inwestycji. Drugim sposobem na zwrot 100% wpłaconych środków jest wykazanie, że klient padł ofiarą oszustwa ze strony doradcy finansowego, który zapewniał o bezpieczeństwie i gwarancji zysku.

Prowadzimy również sprawy o zwrot opłaty likwidacyjnej pobieranej na koniec trwania umowy, które w wielu przypadkach wynosiły nawet 90% wartości rachunku klienta.

Prowadzimy sprawy przeciwko TU Europa, Open Life, Skandia/Vienna, Aegon, Generali, PKO TU,

KONTAKT:

tel.: 692 479 841

e-mail: kancelaria@mkp-legal.pl

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

POLISOLOKATY: opłata administracyjna do zwrotu

Wyrokiem z dnia 25 września 2018 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (sygn. akt II C 922/17) uznał za niedozwoloną opłatę administracyjną pobieraną przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A. w ramach umowy ubezpieczenia z funduszem kapitałowym. Sprawę prowadzi Kancelaria Prawna Majkowycz.
W przeciwieństwie do innych tego typu przypadków sąd uznał, że nie tylko opłata likwidacyjna pobierana na koniec umowy ma niedozwolony charakter, ale nakazał również zwrot wszystkich opłat pobieranych w trakcie trwania umowy ubezpieczenia.
Zgodnie z tabelą opłat opłata administracyjna wynosiła 1,28% w skali roku (naliczana od Składki Zainwestowanej). Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, iż jest to nie duża kwota. Przykładowo jeżeli klient wpłaca 744 zł miesięcznie – 1,28% od tej kwoty to zaledwie 9,52 zł.
W rzeczywistości 1,28% jest pobierane nie od bieżących wpłat, ale od sumy wpłat za 15 lat, które w tym wypadku wyniosą aż 135 000 zł tzw. Składka Zainwestowana.
W konsekwencji opłata administracyjna wynosi 144 zł miesięcznie.
Wysokość opłaty administracyjnej przekłada się bezpośrednio na wartość inwestycji, gdyż pomniejsza wpłacane składki o wskazaną kwotę, która nie jest przypisywana do rachunku klienta. Dlatego klient wpłacając 744 zł miesięcznie automatycznie traci aż 144 zł.

Ważne jest, że o zwrot opłaty administracyjnej wciąż mogą się ubiegać nawet osoby, które odzyskały opłatę likwidacyjną, gdyż są to dwa odrębne roszczenia.

Wyrok jest nieprawomocny. Sąd nie sporządził jeszcze pisemnego uzasadnienia do wyroku.

 

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

W lipcu 2018 r. weszły w życie nowe ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, które dostosowują polski porządek prawny do dyrektywy AML IV (Anti-Money Laundering). Ustawa określa zasady i tryb przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poprzez wprowadzenie na określone podmiotu szeregu obowiązku organizacyjnych i sprawozdawczych.

Nowością w porównaniu do poprzedniej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy jest rozszerzenie katalogu podmiotów obowiązanych do stosowania przepisów AML. Aktualnie oprócz instytucji finansowych takich jak banki czy fundusze inwestycyjne określone obowiązki przeciwdziałaniu praniu pieniędzy ciążą również na:

 1. kantorach
 2. pośrednikach ubezpieczeniowych
 3. biurach rachunkowych
 4. pośrednikach nieruchomości
 5. przedsiębiorcach prowadzących działalność polegającą na udostępnianiu skrytek sejfowych, zapewnieniu siedziby, adresu prowadzenia działalności czy adresu do korespondencji oraz innych pokrewnych usług.

Ww. w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy podmioty mają obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego poprzez dokonywanie oceny ryzyka prania pieniędzy. W konsekwencji podobnie jak w przypadku przepisów RODO, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy wprowadza pojęcie analizy ryzyka.

Środki bezpieczeństwa finansowego obejmują również identyfikację klienta, identyfikację beneficjenta rzeczywistego, prowadzenie rejestru czynności, przyjęcia i wdrożenia stosownych procedur, ustalenia zasad dokonywania transakcji z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne, przyjęcia procedury Whistelblowingu.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy określa również zasady funkcjonowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, który min. czuwa nad przestrzeganiem przepisów ustawy. Ponadto, tworzy Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

Nieprzestrzeganie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jest zagrożone wysokimi karami administracyjnymi, sięgającymi nawet 5 000 000 EURO, a także odpowiedzialności karnej do 5 lat pozbawienia wolności.

Kancelaria Prawna Majkowycz świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie wdrożenia nowych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.  

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

tel.: + 48 692 479 841

e-mail: kancelaria@mkp-legal.pl

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

AML IV – przeciwdziałanie praniu pieniędzy

 

Od lipca 2018 roku obowiązują nowe przepisy z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu dostosowujące polski porządek prawny do Dyrektywy AML IV.

Ustawa wprowadza nakaz powołania compliance oficera, przyjęcia procedury Whistleblowingu polegającej na stworzeniu mechanizmu anonimowego zgłaszania naruszeń z zakresu AML, dokonania analizy ryzyka, identyfikacji klientów, prowadzenia rejestru stosowanych środków bezpieczeństwa, a także wdrożenie procedur nawiązywania stosunku gospodarczych z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne.

KOGO DOTYCZY USTAWA?

W myśl art. 2 ust. 1 regulacje dotyczą tzw. “instytucji obowiązanych”. Zalicza się do nich:

– banki, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, instytucje finansowe,

– firmy leasingowe, pożyczkowe i faktoringowe,

– spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (popularne SKOK-i),

– instytucje płatnicze, instytucje pieniądza elektronicznego, biura usług płatniczych, agenci rozliczeniowi, firmy inwestycyjne, banki powiernicze,

– fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń,

 

– w ograniczonym zakresie: notariuszy, adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych,

– przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie tworzenia jednostek organizacyjnych, pełnienia funkcji lub umożliwienia pełnienia funkcji członka zarządu spółki, prowadzenia biura wirtualnego,

– przedsiębiorców w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce w wysokości co najmniej 10 000 EUR.

 

Zgodnie z art. 147 i 156 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu brak wykonania obowiązków z zakresu AML IV jest zagrożone karą do 5 mln. EURO i karą więzienia.

Kancelaria Prawna Majkowycz oferuje wdrożenie AML IV, w tym:

– przeprowadzenie audytu

– sporządzenie raportu zaleceń i analizy ryzyka

– przygotowanie polityk i procedur bezpieczeństwa

– outsourcing funkcji  compliance officera

– harmonizacji AML IV z przepisami RODO

– szkolenia dla pracowników

 

Osobą do kontaktu z zakresu wdrożenia AML IV jest adwokat Tomasz Majkowycz

Tel.: + 48 692 479 841

e-mail: t.majkowycz@mkp-legal.pl

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Procedury antykorupcyjne ISO 37001

Świadczymy usługi doradztwa w zakresie wdrożenia i certyfikacji procedur antykorupcyjnych ISO 37001.

Wdrożenie powyższej normy niesie za sobą szereg korzyści, w szczególności wizerunkowych. Wiele firm z wypracowanym ładem korporacyjnym przyjęło politykę dobrych praktyk czy kodeksy etycznego postępowania. Ponadto, jasne procedury przeciwdziałające nadużyciom służą poprawie funkcjonowania organizacji.

Norma ISO 37001 to skuteczne narzędzie zarządzania ryzykiem korupcyjnym.

ISO 37001 może zostać wdrożone w każdym typie organizacji, jest to rozpoznawalny globalnie standard, potwierdzający wiarygodność naszego przedsiębiorstwa.

ISO 37001 można wdrożyć zarówno w firmach już posiadających politykę antykorupcyjną jak i dopiero co planujących jej przyjęcie.

 

Wdrożenie obejmuje:

– audyt zawierający analizę ryzyka i klasyfikację organizacji

– przygotowanie raportu zaleceń

– opracowanie stosownych procedur i polityk

– przygotowanie wzoru antykorupcyjnych klauzul umownych

– możliwość pełnienia funkcji compliance oficera

– szkolenia dla pracowników

 

Osobą do kontaktu ws. wdrożenia normy ISO 37001 jest adwokat Tomasz Majkowycz

Tel.: + 48 692 479 841

E-mail: t.majkowycz@mkp-legal.pl

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości