AML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Nasza Kancelaria specjalizuje się w zagadnieniach compliance uwzględniających przede wszystkim AML i RODO.  Od wielu lat wspieramy naszych partnerów z branży finansowej w kwestiach regulacyjnych i biznesowych. Świadczymy pomoc prawną głównie na rzecz instytucji leasingowych, pożyczkowych oraz funduszy inwestycyjnych. Oferujemy audyt zgodności przyjętych procedur i rozwiązań z przepisami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, wdrożenie nowych regulacji oraz przygotowanie analizy ryzyka dotyczącej poszczególnych obszarów działalności operacyjnej. Prowadzimy również szkolenia dla nowych pracowników jak i specjalistów w departamentach prawnych i compliance instytucji finansowych. Zapraszam Państwa do...
Czytaj więcej

Ustawa o cyberbezpieczeństwie

Internetowe platformy handlowe - czyli pośrednicy umożliwiający klientom zawieranie umów drogą elektroniczną z przedsiębiorcami np. z branży turystycznej, hotelarskiej, pożyczkowej i wiele innych obowiązani są do stosowania wymogów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która weszła w życie w dniu 28 sierpnia 2018 r. Ww. podmioty są tzw. dostawcami usługi cyfrowej, o których mowa w art. 17 ustawy o cyberbezpieczeństwie. Przepisy ustawy nakładają na dostawców usług cyfrowych szereg obowiązków min. dotyczących zarządzania ryzykiem, na jakie narażone są systemy informacyjne wykorzystywane do świadczenia usług, rejestracji incydentów z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz zgłaszanie ich do...
Czytaj więcej

Zwrot prowizji bankowej

Czy spłaciłeś wcześniej kredyt konsumencki (również w ramach refinansowania kredytu innym kredytem)? Jeżeli tak, możesz odzyskać pobraną przez bank prowizję za udzielenie kredytu oraz jego wcześniejszą spłatę, a także inne koszty związane z kredytem. Nasza kancelaria specjalizuje się w sprawach przeciwko bankom. Odzyskaliśmy już setki tysięcy złotych dla naszych klientów, którzy zdecydowali się na założenie sprawy o zwrot prowizji. Jakie kredyty nadają się do ubiegania się o zwrot prowizji? Kredyty konsumenckie zawarte po 18 grudnia 2011 r., czyli takie, które nie były zaciągane w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz nie były zabezpieczone hipoteką. Jaką kwotę mogę...
Czytaj więcej

Szkolenie z zakresu wdrożenia AML

Kompleksowy program wiedzy z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy. W dniu 13 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, które nakładają min. na firmy leasingowe, pożyczkowe i faktoringowe, banki, ubezpieczycieli, fundusze inwestycyjne obowiązek przyjęcia i wdrożenia środków mających zapobiegać praniu pieniędzy (z ang. Anti-Money Laundering). Szkolenie ma na celu omówienie obowiązków nałożonych na pośredników nieruchomości z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz jak prawidłowo wdrożyć przepisy nowej ustawy.   DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Nieprzestrzeganie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu...
Czytaj więcej

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy a leasing

Firmy leasingowe mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązane są do stosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wiąże się z tym szereg obowiązków, w szczególności konieczność dokonania przez firmę leasingową analizy ryzyka, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz raportowanie do GIIF o określonych zdarzeniach. I. Analiza ryzyka w firmie leasingowej Zgodnie z art. 27 ustawy instytucje obowiązane identyfikują i oceniają ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszące się do ich działalności, z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów,...
Czytaj więcej

analiza ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

Zgodnie z art. 27 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu instytucje obowiązane identyfikują i oceniają ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszące się do ich działalności, z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw. Działania te są proporcjonalne do charakteru i wielkości instytucji obowiązanej. Ocenę ryzyka instytucje obowiązane sporządzają w formie papierowej lub elektronicznej i w razie potrzeby, nie rzadziej niż co 2 lata, aktualizują, w szczególności w związku ze zmianami czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów...
Czytaj więcej

POLISOLOKATY: Aegon Multi PIN 2008 unieważniony

5 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa wydał pierwszy w Polsce wyrok stwierdzający nieważność polisolokaty oferowanej przez Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie AEGON o nazwie Multi PIN 2008. Wyrok został wydany w sprawie o sygn. I C 3024/18 i jest on jeszcze nieprawomocny. Jest to jednak w ostatnim czasie już kolejny wyrok warszawskiego sądu stwierdzający nieważność umowy ubezpieczenia. Poprzednie sprawy dotyczyły ubezpieczeń strukturyzowanych, gdzie pieniądze klientów inwestowano w skomplikowane instrumenty finansowe. Wyrok dotyczący umowy oferowanej przez Aegon odnosi się do "tradycyjnej" polisolokaty, gdzie środki były inwestowane w fundusze inwestycyjne.  Wyrok ws. Aegonu ma duże szanse na...
Czytaj więcej

POLISOLOKATY: pierwszy prawomocny wyrok stwierdzający nieważność umowy

W dniu 27 listopada 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy (sprawa o sygn. akt: V Ca 1951/18) utrzymał  w mocy wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 5 lutego 2018 r. (sygn. akt: II C 1566/17), w którym uznano za nieważną umowę ubezpieczenia na życie z UFK. Sprawę prowadził adwokat Tomasz Majkowycz. Jest to pierwszy w Polsce wyrok uznający umowę polisolokaty za nieważną z mocy prawa, dzięki czemu klienci towarzystwa ubezpieczeń, którzy zainwestowali swoje środki w przynoszące straty fundusze kapitałowe odzyskali 100% wpłaconej kwoty. Jest to jednak już kolejny wyrok Sądu Okręgowe w Warszawie gdzie uznano polisolokatę za nieważną. Wcześniej podobne orzeczenie...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – UNWW

Kancelaria Prawna Majkowycz prowadzi przeciwko mBankowi oraz Bankowi Millennium postępowania o zwrot kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW) stanowiącego zabezpieczenie kredytów hipotecznych. Ubezpieczenie NWW było pobierane przez ww. banki od momentu uruchomienia kredytu co 36 miesięcy w kwotach od 1,5 tys. PLN do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Obecnie można dochodzić zwrotu składek ubezpieczenia pobranych w okresie ostatnich 10 lat. Orzecznictwo sądów warszawskich właściwych do rozpoznania tego typu spraw jest jednoznaczne i uznaje koszty UNWW za niedozwolone. Dzięki temu pobrane przez bank składki są nienależne i podlegają zwrotowi. Takie stanowisko prezentuje również Urząd Ochrony...
Czytaj więcej

POLISOLOKATY

Kancelaria Prawna Majkowycz reprezentuje swoich klientów w dochodzeniu pieniędzy zainwestowanych w ubezpieczenia powiązane z funduszami kapitałowymi tzw. Polisolokaty. Jako pierwsza w Polsce kancelaria uzyskaliśmy prawomocny wyrok stwierdzający nieważność tego typu umowy, dzięki czemu nasi klienci odzyskują cały wpłacony do funduszu kapitał, bez względu na odnotowany spadek wartości rachunku, pobierane opłaty administracyjne oraz opłaty likwidacyjne. Unieważnienie umowy ubezpieczenia to często jedyny sposób na odzyskanie pieniędzy utraconych w wyniku odnotowanych spadków wartości inwestycji. Drugim sposobem na zwrot 100% wpłaconych środków jest wykazanie, że klient padł ofiarą oszustwa ze strony doradcy...
Czytaj więcej

POLISOLOKATY: opłata administracyjna do zwrotu

Wyrokiem z dnia 25 września 2018 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (sygn. akt II C 922/17) uznał za niedozwoloną opłatę administracyjną pobieraną przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A. w ramach umowy ubezpieczenia z funduszem kapitałowym. Sprawę prowadzi Kancelaria Prawna Majkowycz. W przeciwieństwie do innych tego typu przypadków sąd uznał, że nie tylko opłata likwidacyjna pobierana na koniec umowy ma niedozwolony charakter, ale nakazał również zwrot wszystkich opłat pobieranych w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. Zgodnie z tabelą opłat opłata administracyjna wynosiła 1,28% w skali roku (naliczana od Składki Zainwestowanej). Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, iż jest to...
Czytaj więcej

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

W lipcu 2018 r. weszły w życie nowe ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, które dostosowują polski porządek prawny do dyrektywy AML IV (Anti-Money Laundering). Ustawa określa zasady i tryb przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poprzez wprowadzenie na określone podmiotu szeregu obowiązku organizacyjnych i sprawozdawczych. Nowością w porównaniu do poprzedniej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy jest rozszerzenie katalogu podmiotów obowiązanych do stosowania przepisów AML. Aktualnie oprócz instytucji finansowych takich jak banki czy fundusze inwestycyjne określone obowiązki przeciwdziałaniu praniu pieniędzy ciążą również na: kantorach...
Czytaj więcej

AML IV – przeciwdziałanie praniu pieniędzy

  Od lipca 2018 roku obowiązują nowe przepisy z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu dostosowujące polski porządek prawny do Dyrektywy AML IV. Ustawa wprowadza nakaz powołania compliance oficera, przyjęcia procedury Whistleblowingu polegającej na stworzeniu mechanizmu anonimowego zgłaszania naruszeń z zakresu AML, dokonania analizy ryzyka, identyfikacji klientów, prowadzenia rejestru stosowanych środków bezpieczeństwa, a także wdrożenie procedur nawiązywania stosunku gospodarczych z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne. KOGO DOTYCZY USTAWA? W myśl art. 2 ust. 1 regulacje dotyczą tzw. “instytucji obowiązanych”. Zalicza się do nich: - banki, oddziały...
Czytaj więcej

Procedury antykorupcyjne ISO 37001

Świadczymy usługi doradztwa w zakresie wdrożenia i certyfikacji procedur antykorupcyjnych ISO 37001. Wdrożenie powyższej normy niesie za sobą szereg korzyści, w szczególności wizerunkowych. Wiele firm z wypracowanym ładem korporacyjnym przyjęło politykę dobrych praktyk czy kodeksy etycznego postępowania. Ponadto, jasne procedury przeciwdziałające nadużyciom służą poprawie funkcjonowania organizacji. Norma ISO 37001 to skuteczne narzędzie zarządzania ryzykiem korupcyjnym. ISO 37001 może zostać wdrożone w każdym typie organizacji, jest to rozpoznawalny globalnie standard, potwierdzający wiarygodność naszego przedsiębiorstwa. ISO 37001 można wdrożyć zarówno w firmach już posiadających...
Czytaj więcej

Alternatywna spółka inwestycyjna – ASI

CZYM JEST ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA (ASI)? Podmioty takie jak fundusze Venture Capital czy Private Equity zbierające aktywa od inwestorów, w celu ich późniejszego lokowania zgodnie z przyjętą polityką inwestycyjną określa się mianem alternatywnych funduszy inwestycyjnych. Alternatywne fundusze inwestycyjne mogą działać w formie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego (SFIO), funduszu inwestycyjne zamkniętego (FIZ) lub spółki prawa handlowego np: spółki akcyjnej, spółki komandytowo-akcyjnej czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeżeli fundusz inwestycyjny działa w formie spółki określa się go mianem – alternatywnej spółki inwestycyjnej (ASI). JAKIE OBOWIĄZKI...
Czytaj więcej

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress