Sprawa funduszy FinCrea

Do kancelarii MKP coraz częściej zgłaszają się z prośbą o pomoc osoby, które straciły oszczędności na inwestycji w fundusze inwestycyjne zamknięte aktywów niepublicznych (FIZAN) Inwestycje Selektywne, Inwestycje Rolne, Vivante i Lasy Polskie tworzone przez FinCrea TFI.

Na podstawie decyzji z dnia 21 listopada 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła zezwolenie spółce FinCrea na działalność polegającą na tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi oraz nałożyła na spółkę 5 000 000 PLN kary. Powodem decyzji KNF jest stwierdzone w wyniku postępowania administracyjnego rażące naruszenie przez FinCrea TFI art. 45a ust. 4a ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi poprzez niewykonywanie bieżącego nadzoru nad podmiotem, któremu FinCrea TFI powierzyło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Inwestycje Rolne FIZAN, Inwestycje Selektywne FIZAN, Vivante FIZAN oraz Lasy Polskie FIZAN  – czytamy w komunikacie KNF.

Z powyższego wysnuwa się możliwa odpowiedzialność odszkodowawcza FinCrea TFI względem klientów, które zgodnie z art. 64 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi odpowiada wobec uczestników funduszu inwestycyjnego za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swoich obowiązków w zakresie zarządzania zbiorczym portfelem papierów wartościowych lub funduszem i jego reprezentacji.

W ocenie prawników kancelarii MKP odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków przez FinCrea TFI może ponosić również depozytariusz ww. funduszy tj. Raiffeisen Bank Polska S.A., który zgodnie z art. 75 ustawy o funduszach inwestycyjnych odpowiadają za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków polegających min. na:

– prowadzeniu rejestru wszystkich aktywów funduszu inwestycyjnego,

– zapewnieniu, aby zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa oraz emitowanie, wydawanie i wykupywanie certyfikatów inwestycyjnych odbywało się zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu inwestycyjnego,

– weryfikowaniu zgodności działania funduszu inwestycyjnego z przepisami prawa regulującymi działalność funduszy inwestycyjnych lub ze statutem,

– zapewnienia zgodnego z prawem i statutem wykonywania obowiązków funduszu co najmniej przez stałą kontrolę czynności faktycznych i prawnych dokonywanych przez fundusz oraz nadzorowanie doprowadzania do zgodności tych czynności z prawem i statutem funduszu.

Kancelaria MKP posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów firm inwestycyjnych, którzy utracili zainwestowane pieniądze na skutek naruszenia obowiązków przez podmiot zarządzający funduszami. W 2016 roku adwokat Tomasz Majkowycz unieważnił umowę ubezpieczenia z funduszem kapitałowym PARETO II. Więcej o sprawie można przeczytać na stronie: Polisolokaty trafiają do sądów.

Natomiast komentarz Tomasza Majkowycza do sprawy funduszy FinCrea można przeczytać na portalu forsal.pl: Fundusze W Investment do lkwidacji

Osoby poszukujące wsparcia prawnego w powyższej sprawie prosimy o kontakt pod numerem 692 479 841 lub adresem email kancelaria@mkp-legal.pl.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress