PARETO II nieważne z mocy prawa

Wyrokiem z dnia 23 czerwca 2016 r. warszawski Sąd Rejonowy dla Warszawy Żoliborza w Warszawie orzekł, że: “umowa ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „PARETO II” zawarta pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A. oraz Open Finance S.A. jest nieważna”. Inaczej mówiąc warszawski sąd unieważnił umowę ubezpieczenia zawartą pomiędzy towarzystwem EUROPA i czołowym pośrednikiem na rynku finansowym, do której przystąpiło tysiące osób.

Klientkę towarzystwa ubezpieczeń, która zainwestowała w PARETO II reprezentował mec. Tomasz Majkowycz z Kancelarii MKP. Zdaniem mec. Majkowycza orzeczenie warszawskiego sądu może pomóc dziesiątkom tysięcy osób, które straciły na inwestycji w PARETO II. W ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia rozpoznający sprawę stwierdził, że ryzyko inwestycyjne zostało w całości przerzucone na klientów zakładu ubezpieczeń, w sytuacji w której nie wiadomo z czego ono wynika, gdyż nie można ustalić w jaki sposób jest ustalana wartość rachunków klientów posiadających ubezpieczenie PARETO II. Z tego też względu sąd uznał umowę ubezpieczenia za nieważną. W ocenie Kancelarii MKP z identyczną sytuacją mamy do czynienia również w innych tego typu produktach. Przypomnieć należy, że podobne orzeczenie zostało wydane 1 kwietnia 2016 r. przez Sąd Rejonowy dla Warszawy- Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. I C 1433/15, gdzie sąd podzielił argumenty Kancelarii MKP odnośnie nieważności umowy ubezpieczenia na życie z ufk „Plan Regularnego Oszczędzania Zabezpiecz Przyszłość”. W konsekwencji możliwe było zasądzenie całej zainwestowanej przez klienta kwoty.

We wskazany powyżej wyroku sąd uznał, że aktywa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, do którego klienci wpłacali swoje składki były wycenianie w sposób arbitralny i oderwany od wahań na rynków kapitałowych. Oznacza to, że o wartości aktywów zgromadzonych w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym decydowała firma ubezpieczeniowa, a nie żadne obiektywne przesłanki takie jak kurs giełdowy czy sytuacja makroekonomiczna. Jak to możliwe?

Otóż towarzystwa ubezpieczeniowe oferujące ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, w przeciwieństwie do funduszy inwestycyjnych działających na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych, nie mają obowiązku inwestowania w aktywa notowane na rynku publicznym, których wycena jest dokonywana w sposób ciągły przez uczestników tego rynku i jest oparta na prawach popytu i podaży. Towarzystwa ubezpieczeniowe mogą dowolnie kształtować skład portfela inwestycyjnego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego i często nabywają aktywa, które nie są notowane na rynku publicznym. W odniesieniu do takich aktywów zachodzi konieczność dokonania ich wyceny. Niestety konstrukcja umowy na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zachęca firmy ubezpieczeniowe do zaniżania wyceny aktywów zgromadzonych w funduszu. Firma ubezpieczeniowa w zamian za składki wpłacane przez klientów nabywa we własnym imieniu i na własny rachunek określone papiery wartościowe lub instrumenty pochodne. Zgromadzone aktywa nie należą do klientów, tylko do firmy ubezpieczeniowej. Klient posiada prawo do wypłaty środków zgromadzonych na jego rachunku, jednak ich wartość jest ustalana przez ubezpieczyciela. Dlatego też, im niższa jest wartość zgromadzonych aktywów, tym niższe jest świadczenie należne klientowi.

Polecamy lekturę artykułu opisującego sprawę:

http://biznes.onet.pl/wiadomosci/finanse/polisolokata-tu-europa-sad-nakazuje-zwrot-mimo-straty-inwestycji/946c8n

Więcej o możliwości dochodzenia zwrotu wpłaconych na polisolokaty środków można przeczytać w zakładce “Polisolokaty” lub pod nr. tel. 692 479 841.

https://mkp-legal.pl/polisolokaty/

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress