Tag Archives: finansowanie terroryzmu

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy a leasing

Firmy leasingowe mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązane są do stosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wiąże się z tym szereg obowiązków, w szczególności konieczność dokonania przez firmę leasingową analizy ryzyka, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz raportowanie do GIIF o określonych zdarzeniach.

I. Analiza ryzyka w firmie leasingowej

Zgodnie z art. 27 ustawy instytucje obowiązane identyfikują i oceniają ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszące się do ich działalności, z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw. Działania te są proporcjonalne do charakteru i wielkości instytucji obowiązanej.

W skład ryzyka, które może być istotne dla firmy leasingowej wchodzą następujące ryzyka:

  1. ryzyko klienta,
  2. ryzyko państw lub obszarów geograficznych,
  3. ryzyko produktów, usług, transakcji lub kanałów dystrybucji.

Większość firm leasingowych zawiera transakcje z przedsiębiorcami, którzy zazwyczaj mają swoją siedzibę na terytorium Unii Europejskiej. Okoliczność ta może świadczyć o niskim ryzyku prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Mogą się jednak zdarzać przypadki udzielenia finansowania podmiotom zza wschodniej granicy Rzeczypospolitej. W tym wypadku ryzyko klienta klasyfikuje się do podwyższonego ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Analizując ryzyko państw lub obszarów geograficznych należy wziąć pod uwagę otoczenie geopolityczne w ramach którego funkcjonuje spółka leasingowa. Fakt prowadzenia działalności na terytorium Unii Europejskiej zalicza to ryzyko do niskiego.

Z podwyższonym ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w firmach leasingowych może dochodzić w ramach wykonywania transakcji, przy otrzymywaniu wpłat na poczet rat leasingu. Identyfikacja przez spółkę dokonania wpłaty przez inny podmiot niż strona umowy leasingu rodzi obowiązek dokonania analizy i oceny danej transakcji, a także zakwalifikowanie takiej wpłaty do podwyższonego ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Wynika to z przepisu art. 43 ust. 2 pkt 8) ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

II. Środki bezpieczeństwa finansowego

Podstawowym obowiązkiem firmy leasingowej jako instytucji obowiązanej jest dokonywanie identyfikacji klienta oraz beneficjentów rzeczywistych. Powinno odbywać się to przed zawarciem umowy leasingu. Fakt ten powinien zostać odnotowany w umowie leasingu poprzez wpisanie numeru dokumentu tożsamości. Jednak jeszcze przed zawarciem umowy, jeszcze na etapie wniosku kredytowego należy dokonać analizy i oceny klienta w ramach tzw. scoringu.

Więcej informacji na temat wdrażania procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu mogą Państwo uzyskać kierując zapytanie do naszej kancelarii.

KONTAKT

tel.: + 48 692 479 841

e-mail: kancelaria@mkp-legal.pl

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości